jubileusz_m.jpg

Klub HDK PCK przy Urzę­dzie Miej­skim w Kar­cze­wie ob­chodzi w tym roku 15. rocz­ni­cę po­wsta­nia. Z tej o­ka­zji u­czest­ni­czy­liśmy w ju­bi­le­uszo­wym spo­tka­niu z człon­ka­mi klubu. Wszyst­kim kar­czew­skim Kr­wio­daw­com skła­damy ser­decz­ne po­dzię­kowa­nia za ich bez­in­teresow­ny dar i ży­czymy, aby jesz­cze przez dłu­gie lata mogli słu­żyć po­trze­bu­ją­cym dzie­ląc się z krwią – naj­cen­niej­szym le­kar­stwem.

Zobacz więcej...

lennestadt_m.jpg

W dniach 5–8 lipca 2018 roku trzy­osobowa de­lega­cja Od­dzia­łu Re­jo­nowego PCK w Otwoc­ku od­wie­dziła part­ner­skie mia­sto Otwoc­ka – Len­nestadt i przy­ja­ciół z Nie­miec­kiego Czer­wo­nego Krzy­ża. Oka­zja była szcze­gól­na, gdyż wła­śnie mija 10 lat na­szej czer­wo­nokrzy­skiej, mię­dzy­na­ro­dowej współ­pra­cy, a także mię­dzy­ludz­kiej przy­jaź­ni. Pierw­szy raz spo­tka­li­śmy się w Len­nestadt w 2008 roku, gdy Nie­miec­ki Czer­wo­ny Krzyż ob­chodził u­ro­czy­stość 100-lecia ist­nie­nia.

Czytaj dalej...

Apel do Krwiodawców

hdk2017.jpg

Dro­dzy Kr­wio­daw­cy!

Dzię­ku­je­my Wam za to, że je­ste­ście, że nie za­po­mi­nacie o tym, jak cen­nym darem jest Wasza krew. To pięk­ne, że mo­że­my się spo­ty­kać pod­czas akcji ho­norowe­go od­da­wania krwi, za­rów­no w Sz­ko­le Pod­sta­wowej nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go w Otwoc­ku, jak i w in­nych miej­scach, gdzie Kluby HDK PCK or­ga­ni­zu­ją akcje na te­renie na­sze­go po­wia­tu.

Klub Ho­norowych Daw­ców Krwi PCK Puls Otwoc­ka or­ga­ni­zu­je swoje akcje, w go­ścin­nych pro­gach SP12 już od ponad 15 lat. Zaw­sze świe­ciliśmy przy­kła­dem, że akcje te są do­brze zor­ga­ni­zowane, dużo jest krwio­daw­ców sta­łych, a co akcję grono to się po­więk­sza­ło.

Ostat­ni­mi czasy daje się za­uważyć spa­dek za­in­te­reso­wania od­da­waniem krwi w Otwoc­ku, co nas bar­dzo smuci, a po­ten­cjal­nych bior­ców naj­cen­niej­szego leku – krwi, za­pew­ne na­pawa nie­po­kojem.

Czytaj dalej...

zjazd.jpg

Dnia 20 lu­te­go 2016 roku odbył się – po­prze­dzony kam­panią spra­woz­daw­czo-wy­bor­czą w jed­nost­kach pod­sta­wowych PCK tj. szkol­nych ko­łach, klu­bach HDK i ko­łach śro­dowi­skowych – Zjazd Spra­woz­daw­czo-Wy­bor­czy Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża w Otwoc­ku.

Na po­cząt­ku Zjaz­du, w u­ro­czy­stej at­mos­fe­rze zo­sta­ły wrę­czo­ne dwie Odz­na­ki Ho­norowe Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża oraz jedno od­zna­cze­nie Za­słu­żo­ny Ho­norowy Dawca Krwi PCK.

Odz­na­kę Ho­norową PCK stop­nia II o­trzy­mał pan Krzysz­tof Ka­sprzak, Odz­na­kę Ho­norową PCK stop­nia III o­trzy­mał pan Roman Mądry, zaś od­zna­cze­nie ZHDK PCK o­trzy­mał pan Ma­riusz Glin­ka. Wszyst­kim od­zna­czonym ser­decz­nie gra­tu­luje­my!

Czytaj dalej...

zjazd-moo-01_m.jpg

W dniu 22 wrze­śnia 2018 roku pre­zes za­rzą­du Od­dzia­łu Re­jo­nowego PCK w Otwoc­ku, Re­na­ta Au­gusty­niak wraz z de­lega­tem OR PCK w Otwoc­ku na Zjazd Okrę­go­wy PCK Wie­sła­wem Ol­czy­kiem, u­czest­ni­czy­li w ob­ra­dach Zjaz­du Zwy­czaj­ne­go w Ma­zo­wiec­kim Od­dzia­le Okrę­go­wym PCK w War­szawie.

Głów­nym celem każ­de­go Zjaz­du jest przed­sta­wienie spra­woz­dania z dzia­łal­no­ści za­rzą­du, spra­woz­dania z pracy biura od­dzia­łu, a także ko­mi­sji re­wi­zyj­nej. Efek­tem przed­sta­wio­nych i tym razem spra­woz­dań był wnio­sek ko­mi­sji re­wi­zyj­nej o u­dzie­lenie ab­so­lu­torium, które de­lega­ci ma­zo­wiec­cy jed­no­głośnie za­rzą­do­wi u­dzie­lili.

Czytaj dalej...

medal-karczew_m.jpg

Pod­czas u­ro­czy­stej sesji Rady Miej­skiej w Kar­cze­wie, z o­ka­zji 470. rocz­ni­cy nadania Kar­cze­wo­wi praw miej­skich, która od­by­ło się 21 stycz­nia 2018 roku, wrę­czo­no za­słu­żo­nym dla Kar­cze­wa miesz­kań­com i or­ga­ni­zacjom spo­łecz­nym ho­norowe od­zna­ki „Za dzia­łal­ność na rzecz Mia­sta i Gminy Kar­cze­wa”. Wśród wy­róż­nio­nych or­ga­ni­zacji zna­lazł się dzia­łają­cy przy Urzę­dzie Miej­skim w Kar­cze­wie Klub Ho­norowych Daw­ców Krwi PCK.

Czytaj dalej...

paczki.jpg

Przed świę­tami Wiel­ka­noc­ny­mi w 2016 roku, dzię­ki pie­nią­dzom po­chodzą­cym z 1%, a także dzię­ki po­mocy firmy Uni­le­ver i pro­du­cen­ta o­woców z So­bień Je­zior, zo­sta­nie roz­da­nych ponad 60 pa­czek żyw­no­ściowych. Pomoc, jak za­wsze, o­trzy­ma­ją pod­opiecz­ni Od­dzia­łu Re­jo­nowego PCK w Otwoc­ku i ich ro­dzi­ny.

Czytaj dalej...

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku