zjazd-01.jpg

Dnia 7 marca 2020 roku odbył się Zjazd Spra­woz­daw­czo-Wy­bor­czy Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża w Otwoc­ku. Zjazd od­by­wa się po u­przed­niej kam­panii spra­woz­daw­czo-wy­bor­czej w jed­nost­kach pod­sta­wowych Czer­wo­nego Krzy­ża.

Na po­cząt­ku zjaz­du u­czci­liśmy pa­mięć zmar­łe­go w mi­nio­nym roku Ro­ma­na Mą­dre­go – wie­lo­let­niego i wy­jąt­ko­wo za­słu­żo­ne­go dzia­łacza or­ga­ni­zacji.

W i­mie­niu za­rzą­du Od­dzia­łu Re­jo­nowego PCK w Otwoc­ku spra­woz­danie z czte­ro­let­niej kaden­cji zło­żyła pre­zes Re­na­ta Augustyniak. Na­to­miast spra­woz­danie z kon­tro­li za­rzą­du zło­żył przewod­ni­czą­cy Re­jo­nowej Ko­mi­sji Re­wi­zyj­nej PCK w Otwoc­ku Wie­sław Ol­czyk. Pan Ol­czyk za­wnio­skował o u­dzie­lenie u­stę­pują­ce­mu za­rzą­do­wi ab­so­lu­torium. Ab­so­lu­torium u­dzie­lo­no jed­no­głośnie. W ko­lej­nym punk­cie zjaz­du, w wy­ni­ku wy­bo­rów, wy­ło­niono nowe wła­dze za­rzą­du.

ZOBACZ WIĘCEJ...

hdk-karczew_m.jpg

Kar­czew­ski Klub Ho­norowych Daw­ców Krwi PCK dzia­ła już 16 lat. Może wy­da­wać się, że to bar­dzo krót­ko, zwłasz­cza, że w tym roku ob­chodzi­my ju­bi­le­usz 100-lecia Czer­wo­nego Krzy­ża na zie­miach pol­skich. Jed­nak litry krwi prze­la­nej w słusz­nym celu, dla ra­to­wania zdro­wia i życia, świad­czą naj­le­piej jak zna­czą­ca jest dzia­łalność kar­czew­skiego klubu.

Zobacz więcej...

dary-jesieni_m.jpg

W Sz­ko­le Pod­sta­wowej im. Win­cen­tego Wi­to­sa w Gli­nian­ce, pod pa­tro­natem Klubu „Wie­wiór­ka” dzia­łają­ce­go przy Sz­kol­nym Kole PCK odbył się „Dzień Darów Je­sieni”. 23 wrze­śnia 2019 roku klasy 1–3 i dzie­ci z od­dzia­łów przed­szkol­nych u­ro­czy­ście po­wi­ta­ły je­sień. Każda z klas pod kie­run­kiem swo­ich wy­cho­waw­czyń przy­go­towa­ła i za­pre­zen­to­wała na wy­sta­wie bo­ga­te i prze­pięk­ne kosze z pol­ski­mi da­rami je­sieni: lasu, pola, o­grodu i sadu.

Zobacz więcej...

r-madry.jpg

29 lipca 2019 roku odszedł od nas na zawsze drogi naszym sercom Pan Roman Mądry. Był nie tylko wieloletnim społecznikiem otwockiego Polskiego Czerwonego Krzyża, ale był kimś więcej: przyjacielem, wsparciem, opoką. Tak jak powiedziałam podczas uroczystości 100-lecia PCK i 20-lecia reaktywacji PCK w Otwocku był niezwykłą osobą, taką, której nie da się zastąpić. Takie osoby spotyka się dziś rzadko. Mieliśmy ogromne szczęście Go znać i z Nim przebywać. My, społecznicy otwockiego Polskiego Czerwonego Krzyża bardzo dotkliwie odczuwamy Jego brak.

Kochany Panie Romanie, spoglądaj na nas z góry, bo wątpliwości nie mamy, że tam trafiłeś. Byłeś wspaniałym człowiekiem i dziękujemy Ci, że z nami przez ostatnie 20 lat byłeś.

 

Renata Augustyniak
prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Otwocku

konkurs.jpg

W ra­mach ob­chodów Świa­to­we­go Dnia Zdro­wia 25 kwiet­nia 2019 roku w Sz­ko­le Pod­sta­wowej w Gli­nian­ce odbył się IV Sz­kol­ny Fe­sti­wal Pio­sen­ki Zdro­wot­nej pod pa­tro­natem Szkolnego Koła PCK i Klubu „Wie­wiór­ka”. Te­go­rocz­nym te­ma­tem prze­wod­nim o­głoszonym przez Sz­kol­ne Koło PCK było hasło: „WYBIERAM ZDROWIE”.

Zobacz więcej...

dla-samanty_m.jpg

Przez dwa o­stat­nie paź­dzier­niko­we ty­go­dnie u­cznio­wie Sz­ko­ły Pod­sta­wowej im. Win­cen­tego Wi­to­sa w Gli­nian­ce bar­dzo ak­tyw­nie włą­czy­li się w akcję Sz­kol­nego Koła PCK „Kart­ka dla Sa­man­ty”. Ro­dzi­na dziew­czyn­ki ze szpi­ta­la, w któ­rym leczy się rów­nież Jaś, uczeń tej szko­ły chory na ostrą bia­łacz­kę lim­fo­bla­stycz­ną – zwró­ci­ła się do u­czniów z proś­bą o wła­śnie takie wspar­cie w jej le­czeniu.

Zobacz więcej...

przybory-szkolne_m.jpg

No­wożeń­com, Pań­stwu Mag­dale­nie i Ada­mo­wi Ko­na­rzew­skim oraz ich Go­ściom skła­damy ser­decz­ne po­dzię­kowa­nia za prze­ka­zanie ar­ty­ku­łów szkol­nych na rzecz dzie­ci, pod­opiecz­nych na­szej or­ga­ni­zacji. Ży­czymy rów­nież wszel­kiej po­myśl­no­ści na nowej dro­dze życia!

Informujemy, że biuro Oddziału Rejonowego PCK w Otwocku czynne jest w każdy piątek w godz. od 13.00 do 15.00. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

jubileusz.jpg

W czwartkowe popołudnie, 2 maja 2019 roku w Te­atrze Miej­skim im. Stefana Ja­racza w Otwoc­ku od­by­ła się u­ro­czy­stość z o­ka­zji 100-lecia Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża i 20-lecia re­ak­ty­wacji Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża w Otwoc­ku. Go­ść­mi u­ro­czy­sto­ści byli: wła­dze Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża na czele z panem prof. Je­rzym Ko­towi­czem pre­zesem za­rzą­du Ma­zo­wiec­kiego Od­dzia­łu Okrę­go­we­go PCK w War­szawie, a także panią Ho­nora­tą Krzy­woń dy­rek­to­rem biura Ma­zo­wiec­kiego Od­dzia­łu Okrę­go­we­go PCK w War­szawie, wła­dze sa­mo­rzą­dowe na czele z panem Paw­łem Walo wi­ce­prezy­den­tem Mia­sta Otwoc­ka oraz prze­wod­ni­czą­cą Rady Mia­sta Otwoc­ka panią Mo­ni­ka Kwiek, a także pan Krzysz­tof Kłó­sek wi­ce­sta­ro­sta po­wia­tu o­twoc­kiego. Obecny wśród nas był również pan Michał Rudzki burmistrz Karczewa. Go­ść­mi spe­cjal­ny­mi u­ro­czy­sto­ści byli: pan Win­fried Er­le­bach prze­wod­ni­czą­cy Nie­miec­kiego Czer­wo­nego Krzy­ża w Len­nestadt wraz z grupą na­szych czer­wo­nokrzy­skich przy­ja­ciół oraz pan Ste­fan Hundt bur­mistrz Len­nestadt wraz z de­lega­cją z u­rzę­du.

Zobacz więcej...

W 2019 roku Pol­ski Czer­wo­ny Krzyż ob­chodzi 100 lat dzia­łal­no­ści. Naj­star­sza pol­ska or­ga­ni­zacja hu­ma­ni­tar­na za­in­au­guro­wała te­go­rocz­ne ob­chody pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej, zor­ga­ni­zowanej 18 stycz­nia w Ho­te­lu Bri­stol w War­szawie, gdzie w 1919 roku u­two­rzono or­ga­ni­zację Czer­wo­nego Krzy­ża pod nazwą Pol­skie To­wa­rzy­stwo Czer­wo­nego Krzy­ża. W ra­mach set­nej rocz­ni­cy za­plano­wano sze­reg ak­tyw­no­ści u­pa­mięt­niają­cych ten ju­bi­le­usz.

Zobacz więcej...

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku