W dniach 1, 2 i 5 lipca 2022 r. Od­dział Re­jo­nowy Pol­skiego Czer­wo­nego Krzy­ża w Otwoc­ku wydał 250 kart za­ku­po­wych do skle­pów sieci KIK. Karty o war­to­ści 100 zło­tych każda prze­zna­czo­ne były dla u­chodź­ców z Ukra­iny. Każda osoba do­rosła, a także każde dziec­ko le­gi­ty­mu­ją­cy się pasz­por­tem po­twier­dza­ją­cym wjazd do Pol­ski po 24 lu­te­go 2022 roku oraz nu­me­rem PESEL mogła o­trzy­mać taką kartę. Zgła­szając chęć wy­ko­rzysta­nia jej, moż­li­we jest za­ku­pie­nie to­wa­rów z ca­łe­go a­sor­ty­men­tu skle­pu KIK.

Czytaj dalej...

na-pomoc-ukrainie.jpg

W związ­ku z tra­gicz­ny­mi wy­da­rze­niami na Ukra­inie, Pol­ski Czer­wo­ny Krzyż u­rucha­mia zbiór­kę środ­ków pod ha­słem #NaPomocUkrainie. PCK jest przy­go­towa­ny, aby zor­ga­ni­zować pomoc dla oby­wa­te­li Ukra­iny po­szkodowa­nych w wy­ni­ku kon­flik­tu zbroj­ne­go.

Pol­ski Czer­wo­ny Krzyż na bie­żą­co mo­ni­toru­je sy­tu­ację i do­stosowu­je swoje dzia­łania do pa­nu­ją­cych wa­run­ków. Uru­cha­miamy zbiór­kę środ­ków fi­nan­so­wych na rzecz po­mocy o­fia­rom wojny na Ukra­inie. Wszyst­kie nasze akcje będą sko­or­dy­nowa­ne z dzia­łaniami Mię­dzy­na­ro­dowej Fe­dera­cji Sto­wa­rzy­szeń Czer­wo­nego Krzy­ża i Czer­wo­nego Półk­się­ży­ca i Mię­dzy­na­ro­dowe­go Ko­mi­te­tu Czer­wo­nego Krzy­ża oraz Ukra­iń­skiego Czer­wo­nego Krzy­ża, który dzia­ła na miej­scu zda­rze­nia – mówi Jerzy Bisek, pre­zes Pol­skiego Czer­wo­nego Krzy­ża.

Wpła­ty na pomoc Ukra­inie można kie­ro­wać na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z do­pi­skiem „UKRAINA”. Po­zy­ska­ne środ­ki będą prze­zna­czo­ne w pierw­szej ko­lej­no­ści m.in. na zakup żyw­no­ści, ma­te­riałów o­pa­trun­kowych oraz za­bez­pieczenie in­nych prio­ry­te­towych po­trzeb.

Zobacz więcej...

zjazd-01.jpg

Dnia 7 marca 2020 roku odbył się Zjazd Spra­woz­daw­czo-Wy­bor­czy Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża w Otwoc­ku. Zjazd od­by­wa się po u­przed­niej kam­panii spra­woz­daw­czo-wy­bor­czej w jed­nost­kach pod­sta­wowych Czer­wo­nego Krzy­ża.

Na po­cząt­ku zjaz­du u­czci­liśmy pa­mięć zmar­łe­go w mi­nio­nym roku Ro­ma­na Mą­dre­go – wie­lo­let­niego i wy­jąt­ko­wo za­słu­żo­ne­go dzia­łacza or­ga­ni­zacji.

W i­mie­niu za­rzą­du Od­dzia­łu Re­jo­nowego PCK w Otwoc­ku spra­woz­danie z czte­ro­let­niej kaden­cji zło­żyła pre­zes Re­na­ta Augustyniak. Na­to­miast spra­woz­danie z kon­tro­li za­rzą­du zło­żył przewod­ni­czą­cy Re­jo­nowej Ko­mi­sji Re­wi­zyj­nej PCK w Otwoc­ku Wie­sław Ol­czyk. Pan Ol­czyk za­wnio­skował o u­dzie­lenie u­stę­pują­ce­mu za­rzą­do­wi ab­so­lu­torium. Ab­so­lu­torium u­dzie­lo­no jed­no­głośnie. W ko­lej­nym punk­cie zjaz­du, w wy­ni­ku wy­bo­rów, wy­ło­niono nowe wła­dze za­rzą­du.

ZOBACZ WIĘCEJ...

hdk-karczew_m.jpg

Kar­czew­ski Klub Ho­norowych Daw­ców Krwi PCK dzia­ła już 16 lat. Może wy­da­wać się, że to bar­dzo krót­ko, zwłasz­cza, że w tym roku ob­chodzi­my ju­bi­le­usz 100-lecia Czer­wo­nego Krzy­ża na zie­miach pol­skich. Jed­nak litry krwi prze­la­nej w słusz­nym celu, dla ra­to­wania zdro­wia i życia, świad­czą naj­le­piej jak zna­czą­ca jest dzia­łalność kar­czew­skiego klubu.

Zobacz więcej...

dary-jesieni_m.jpg

W Sz­ko­le Pod­sta­wowej im. Win­cen­tego Wi­to­sa w Gli­nian­ce, pod pa­tro­natem Klubu „Wie­wiór­ka” dzia­łają­ce­go przy Sz­kol­nym Kole PCK odbył się „Dzień Darów Je­sieni”. 23 wrze­śnia 2019 roku klasy 1–3 i dzie­ci z od­dzia­łów przed­szkol­nych u­ro­czy­ście po­wi­ta­ły je­sień. Każda z klas pod kie­run­kiem swo­ich wy­cho­waw­czyń przy­go­towa­ła i za­pre­zen­to­wała na wy­sta­wie bo­ga­te i prze­pięk­ne kosze z pol­ski­mi da­rami je­sieni: lasu, pola, o­grodu i sadu.

Zobacz więcej...

Do sie­dzimy Za­rzą­du OR PCK w Otwoc­ku, pod­czas piąt­ko­we­go dy­żu­ru (13.00–15.00), można przy­no­sić dary, które zo­sta­ną prze­ka­zane na Ukra­inę. Wśród naj­bar­dziej po­trzeb­nych rze­czy są:

 • jed­no­ra­zowe talerzyki, miseczki i sztućce
 • koce, śpi­wo­ry, ka­ri­maty, po­dusz­ki
 • folia NRC (tzw. koc ter­micz­ny – do kupienia w ap­te­kach)
 • opatrunki róż­nej wiel­ko­ści, pla­stry i ban­daże
 • kawa, her­ba­ta, cu­kier, sło­dy­cze
 • kon­ser­wy, pasz­te­ty, pie­czy­wo chrup­kie
 • go­towe dania i de­ser­ki dla dzie­ci
 • płat­ki śnia­danio­we
 • środ­ki hi­gie­ny o­sobi­stej takie jak: szczo­tecz­ki do zębów, pasta, mydło, szam­pon
 • ręcz­ni­ki pa­pie­ro­we
 • chu­s­tecz­ki na­wil­żane
 • małe za­baw­ki plu­szo­we
 • ze­sta­wy pierw­szej po­mocy, leki prze­ciw­bó­lo­we i prze­ciw­go­rącz­kowe
 • ba­te­rie, po­wer­ban­ki, ła­do­war­ki
 • a­ku­mulato­ry, ge­nera­to­ry na paliwo.

Za wszel­ką pomoc dzię­ku­je­my!

Za­rząd Od­dzia­łu Re­jo­nowego PCK w Otwoc­ku in­for­mu­je, że po prze­rwie spo­wodowa­nej pan­de­mią, wzno­wiona zo­sta­je dzia­łal­ność biura oraz punk­tu wy­da­wania i przyj­mo­wa­nia darów (do­ty­czy po­mocy rze­czo­wej).

In­te­resan­ci będą przyj­mo­wa­ni w każdy pią­tek w go­dzi­nach 13.00–15.00 w sie­dzibie Za­rządu, Otwock ul. Po­nia­tow­skie­go 1 (na ty­łach pa­wi­lo­nu han­dlo­we­go).

Od 2 czerw­ca 2021 roku wzno­wiony zo­sta­je dyżur praw­ni­ka. Na spo­tka­nie na­le­ży u­mó­wić się te­lefo­nicz­nie (tel.: 505 830 502). Dyżur praw­ni­ka od­by­wać się bę­dzie w środy od godz. 17.00, co drugi ty­dzień, po­cząw­szy od daty roz­poczę­cia dzia­łal­no­ści.

Prze­ka­zy­wanie wszel­kich da­ro­wizn rze­czo­wych na­le­ży wcze­śniej u­zgad­niać z przed­sta­wi­cielem Za­rządu Od­dzia­łu Re­jo­nowego PCK w Otwoc­ku te­lefo­nicz­nie, od po­nie­dział­ku do piąt­ku w godz. 9.00–16.00 (tel.: 505 830 502).

Prezes
Zarządu Oddziału Rejonowego PCK
w Otwocku
Wiesław Olczyk

dla-samanty_m.jpg

Przez dwa o­stat­nie paź­dzier­niko­we ty­go­dnie u­cznio­wie Sz­ko­ły Pod­sta­wowej im. Win­cen­tego Wi­to­sa w Gli­nian­ce bar­dzo ak­tyw­nie włą­czy­li się w akcję Sz­kol­nego Koła PCK „Kart­ka dla Sa­man­ty”. Ro­dzi­na dziew­czyn­ki ze szpi­ta­la, w któ­rym leczy się rów­nież Jaś, uczeń tej szko­ły chory na ostrą bia­łacz­kę lim­fo­bla­stycz­ną – zwró­ci­ła się do u­czniów z proś­bą o wła­śnie takie wspar­cie w jej le­czeniu.

Zobacz więcej...

przybory-szkolne_m.jpg

No­wożeń­com, Pań­stwu Mag­dale­nie i Ada­mo­wi Ko­na­rzew­skim oraz ich Go­ściom skła­damy ser­decz­ne po­dzię­kowa­nia za prze­ka­zanie ar­ty­ku­łów szkol­nych na rzecz dzie­ci, pod­opiecz­nych na­szej or­ga­ni­zacji. Ży­czymy rów­nież wszel­kiej po­myśl­no­ści na nowej dro­dze życia!

Informujemy, że biuro Oddziału Rejonowego PCK w Otwocku czynne jest w każdy piątek w godz. od 13.00 do 15.00. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku