Struktura PCK

Struk­tura or­ga­ni­zacyj­na Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża skła­da się z czte­rech po­ziomów: kra­jo­we­go, o­krę­gowe­go, re­jo­nowego oraz jed­no­stek pod­sta­wowych.

Na po­ziomie kra­jo­wym funk­cjo­nuje Za­rząd Głów­ny Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża, w wo­je­wódz­twach 16 od­dzia­łów o­krę­gowych, a na szcze­blu po­wia­towym ponad 200 od­dzia­łów re­jo­nowych. Po­ziom czwar­ty, naj­niż­szy w hie­rar­chii, a tym samym jej fun­da­ment, to jed­nost­ki pod­sta­wowe: Sz­kol­ne Koła PCK, Grupy Spo­łecz­nych In­struk­to­rów Mło­dzie­żowych (SIM), Kluby Ho­norowych Daw­ców Krwi, Grupy Ra­tow­nic­twa i Grupy Po­mocy Hu­ma­ni­tar­nej.

Wła­dzę na­czel­ną nad pra­cami sto­wa­rzy­sze­nia spra­wu­ją:

  • Kra­jo­wy Zjazd – organ re­gu­lują­cy we­wnętrz­ne za­sady funk­cjo­nowa­nia Sto­wa­rzy­sze­nia oraz wy­zna­czają­cy ra­mo­wą stra­te­gię jego dzia­łań. W skład Kra­jo­we­go Zjaz­du wcho­dzą de­lega­ci te­reno­wi – przed­sta­wi­ciele o­krę­gów;
  • Za­rząd Głów­ny – organ wy­ko­naw­czy, który kie­ru­je pra­cami sto­wa­rzy­sze­nia. Jego człon­ków wy­bie­ra na czte­ro­let­nią ka­den­cję Kra­jo­wy Zjazd

Na szcze­blu kra­jo­wym dzia­łają także: Głów­na Ko­mi­sja Re­wi­zyj­na, Sąd Or­ga­ni­zacyj­ny oraz Ka­pi­tu­ła Odz­na­ki Ho­norowej PCK.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku