Strategia 2020

Stra­te­gia 2020 sta­no­wi pod­sta­wę dla pla­nów stra­te­gicz­nych po­szcze­gól­nych Sto­wa­rzy­szeń Kra­jo­wych. Ramy te two­rzą dy­na­micz­ny pro­ces, który od­powia­da na zmie­nia­ją­ce się o­kolicz­no­ści. Stra­te­gia mo­ty­wu­je na­szych człon­ków, wo­lon­ta­riu­szy, pra­cow­ni­ków i sym­pa­tyków do kre­atyw­nego i in­no­wa­cyj­ne­go za­an­gażo­wania w jej prak­tycz­ną re­ali­zację. Sta­no­wić to bę­dzie ważny wkład w zmia­ny, ja­kich pra­gnie­my do­konać. Co dwa lata na Zgro­ma­dze­niu Ogól­nym, Mię­dzy­na­ro­dowa Fe­dera­cja bę­dzie przed­sta­wiać ra­port do­ty­czą­cy po­stę­pów im­ple­men­ta­cji Stra­te­gii, w celu mo­ni­torowa­nia jej sys­te­ma­tycz­nego wdra­żania. Prze­gląd cząst­ko­wy prze­pro­wa­dzony zo­sta­nie w 2015, a koń­cowy w 2019.

Strategia PCK na kadencję 2016–2020

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku