Misja i ruch

Misja

Misją Pol­skiego Czer­wo­nego Krzy­ża jest za­po­bie­ganie ludz­kim cier­pieniom i ła­go­dze­nie ich skut­ków oraz o­chrona ludz­kiej god­no­ści, bez ja­kiej­kol­wiek dys­krymi­na­cji na tle na­ro­dowo­ści, rasy, płci, prze­ko­nań re­li­gij­nych lub po­li­tycz­nych.

Ruch

Pol­ski Czer­wo­ny Krzyż to or­ga­ni­zacja zrze­szo­na w naj­więk­szym o­gól­noświa­towym ruchu hu­ma­ni­tar­nym, jed­nym z naj­star­szych w hi­sto­rii ludz­ko­ści. Jego czę­ścia­mi skła­do­wy­mi są dzia­łające na szcze­blu mię­dzy­na­ro­dowym: Mię­dzy­na­ro­dowy Ko­mi­tet Czer­wo­nego Krzy­ża (MKCK), Mię­dzy­na­ro­dowa Fe­dera­cja Sto­wa­rzy­szeń Czer­wo­nego Krzy­ża i Czer­wo­nego Półk­się­ży­ca (Fe­dera­cja) oraz sto­wa­rzy­sze­nia kra­jo­we Czer­wo­nego Krzy­ża lub Czer­wo­nego Półk­się­ży­ca.

Zaj­rzyj na: http://www.red­cross.int

Mię­dzy­na­ro­dowy Ruch Czer­wo­nego Krzy­ża i Czer­wo­nego Półk­się­ży­ca (ang. In­ter­na­tio­nal Red Cross and Red Cre­scent Mo­ve­ment) – to mię­dzy­na­ro­dowa sieć hu­ma­ni­tar­na, zrze­sza­ją­ca około 80 mi­lio­nów wo­lon­ta­riu­szy na całym świe­cie, któ­rzy po­ma­gają o­fia­rom klęsk, ka­tastrof i kon­flik­tów zbroj­nych. Czę­sto u­ży­wa­ny ter­min Mię­dzy­na­ro­dowy Czer­wo­ny Krzyż jest nie­pra­widło­wy, gdyż nie ist­nie­je jedna or­ga­ni­zacja no­szą­ca tę nazwę. W rze­czy­wi­sto­ści Ruch two­rzy kilka kom­ponen­tów, które są od sie­bie nie­za­leż­ne, lecz zjed­no­czone pod wspól­ną misją, za­sadami, ce­la­mi, sym­bo­la­mi, sta­tu­tami, oraz za­rzą­dzający­mi or­ga­nami. Są to:

Mię­dzy­na­ro­dowy Ko­mi­tet Czer­wo­nego Krzy­ża (ang. In­ter­na­tio­nal Com­mit­te­e of the Red Cross) ─ po­wstał 17 lu­te­go 1863 r. w Ge­newie z i­nicja­ty­wy Henry Du­nan­ta i czte­rech in­nych oby­wa­te­li Ge­newy: Gu­il­laume-Henri Du­fo­ra, Gu­sta­ve Moy­nie­ra, Louis Appia i The­odore Mau­no­ir. To in­sty­tu­cja szwaj­car­ska, pry­wat­na, i nie­za­leż­na. Jej sie­dziba znaj­du­je się w Ge­newie. MKCK po­sia­da po­wszech­nie u­zna­ne prawo i­nicjo­wa­nia akcji hu­ma­ni­tar­nych. Dzia­ła przede wszyst­kim w sy­tu­acji kon­flik­tu zbroj­ne­go o cha­rak­te­rze mię­dzy­na­ro­dowym, nie mię­dzy­na­ro­dowym, walk we­wnętrz­nych i ich skut­kach.

Wię­cej na ten temat na stro­nie http://www.icrc.org

Mię­dzy­na­ro­dowa Fe­dera­cja Sto­wa­rzy­szeń Czer­wo­nego Krzy­ża i Czer­wo­nego Półk­się­ży­ca (Fe­dera­cja, ang. In­ter­na­tio­nal Fe­dera­tion of Red Cross and Red Cre­scent So­cie­ties) ─ po­wstała 5 maja 1919 r. w Pa­ry­żu z i­nicja­ty­wy Henry Po­me­roy Da­vi­so­na, a człon­ka­mi za­ło­ży­cie­lami były Ame­ry­kań­ski, Bry­tyj­ski, Fran­cu­ski, Wło­ski i Ja­poń­ski Czer­wo­ny Krzyż. To or­ga­ni­zacja mię­dzy­na­ro­dowa, po­za­rzą­dowa i nie­za­leż­na, nie po­sia­dająca cha­rak­te­ru po­li­tycz­ne­go, ra­so­we­go ani wy­zna­nio­we­go. Jej sie­dziba znaj­du­je się w Ge­newie. Dzia­ła przede wszyst­kim w sy­tu­acji klęsk i ka­tastrof.

Wię­cej na ten temat na stro­nie http://www.ifrc.org

W sy­tu­acji gdy na­kładają się na sie­bie pola dzia­łania MKCK i Fe­dera­cji, wio­dą­cą rolę ma po­ro­zu­mie­nie z Se­wil­li z li­sto­pa­da 1997 roku.

Sto­wa­rzy­sze­nia Kra­jo­we Czer­wo­nego Krzy­ża lub Czer­wo­nego Półk­się­ży­ca (ang. Na­tio­nal Red Cross or Red Cre­scent So­cie­ty) ─ pierw­szym było Ho­len­der­skie To­wa­rzy­stwo Czer­wo­nego Krzy­ża po­wstałe na pod­sta­wie kró­lew­skiego de­kretu z 1867 r. Sto­wa­rzy­sze­nie kra­jo­we, to or­ga­ni­zacja peł­nią­ca rolę po­moc­ni­czą wobec władz ad­mi­nistracji pu­blicz­nej, two­rzona na mocy Kon­wen­cji Ge­new­skich o o­chronie ofiar wojny z 12 sierp­nia 1949 r., Pro­tokołów Do­dat­kowych do tych Kon­wen­cji z 8 czerw­ca 1977 r. oraz we­wnętrz­nych ustaw, de­kretów i aktów praw­nych pań­stwa bę­dą­ce­go sy­gna­tariu­szami tych­że Kon­wen­cji. Co do za­sady jed­no­ści, na te­renie pań­stwa może ist­nieć tylko jedno Sto­wa­rzy­sze­nie Czer­wo­nego Krzy­ża lub Czer­wo­nego Półk­się­ży­ca. Dzia­ła przede wszyst­kim na rzecz oby­wa­te­li i in­nych miesz­kań­ców pań­stwa, na te­renie któ­re­go ist­nie­je, zgod­nie z bie­żą­cy­mi po­trze­ba­mi i wy­zwa­niami hu­ma­ni­tar­nymi. W razie moż­li­wo­ści wspie­ra także dzia­łania brat­nich Sto­wa­rzy­szeń Kra­jo­wych wy­mie­nia­jąc wie­dzę, do­świad­cze­nia i dobre prak­ty­ki. Obec­nie ist­nie­je 191 sto­wa­rzy­szeń kra­jo­wych na świe­cie. W Pol­sce dzia­ła Pol­ski Czer­wo­ny Krzyż.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku