Terminy akcji

Terminy akcji

 

Po­ni­żej po­da­je­my ter­mi­ny akcji or­ga­ni­zowa­nych przez Klu­by Ho­no­ro­wych Daw­ców Krwi na te­renie po­wia­tu o­twoc­kie­go w 2017 roku. Przy­po­mi­na­my, że akcje są ob­słu­gi­wa­ne przez wy­spe­cja­li­zo­wany ze­spół z Re­gio­nal­nej Sta­cji Kr­wio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa w War­sza­wie. Do od­da­nia krwi nie­zbęd­ne jest o­ka­za­nie do­ku­men­tu toż­sa­mo­ści.

Szcze­góło­we in­for­ma­cje dla krwio­daw­ców można prze­czytać tutaj.

Urząd Miejski w Karczewie

20.01.2018
17.03.2018
19.05.2018
21.07.2018
15.09.2018
1

Przedszkole nr 3 w Karczewie

(brak informacji)

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku

(brak informacji)

Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

(brak informacji)
 

Park Miejski w Otwocku

(brak informacji)

Józefów (ul. Piotra Skargi)

11.02.2018
22.04.2018
17.06.2018
16.09.2018
25.11.2018

Wiązowna

(brak informacji)

Adresy i godziny trwania akcji w poszczególnych miejscach:

  • Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku, ul. Andriollego 76, godziny trwania akcji: 10.30–14.00
  • Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, godziny trwania akcji: 10.00–14.00
  • Zespół Szkół nr 1 w Otwocku, ul. Słowackiego 4/10, godziny trwania akcji: 9.00–13.00
  • Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku, godziny trwania akcji 9.00–13.00
  • Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku, godziny akcji: 8.00–12.00
  • Przedszkole nr 3 w Karczewie (Osiedle Ługi), godziny trwania akcji: 10.00–14.00
  • Urząd Gminy Celestynów, ul. Regucka 3, godziny trwania akcji: 9.00–13.00
  • Józefów, ul. Piotra Skargi, godziny akcji: 9.00–14.00

 

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku