Bieżąca działalność

Biuro Oddziału Rejonowego

Biuro od­dzia­łu mie­ści się w bu­dyn­ku przy ul. Po­nia­tow­skie­go 1 (wej­ście od ul. Kru­czej). Czyn­ne jest w każdy pią­tek w godz.: 13.00–15.00. W dni po­wsze­dnie w godz. 8.00–16.00 czyn­ny jest numer te­lefo­nu ko­mór­kowe­go, pod któ­rym można u­zy­skać kon­takt z człon­kiem za­rzą­du: 505 830 502.

Dyżury prawnika

W na­szym biu­rze w każdą środę, od godz. 17.00 dy­żu­ruje praw­nik, który u­dzie­la bez­płat­nych porad praw­nych. Po­ra­dy praw­ne prze­zna­czo­ne są dla osób, które ze wzglę­du na sy­tu­acje fi­nan­so­wą nie mogą sko­rzy­stać z od­płat­nej po­ra­dy praw­nej. Nie pro­wa­dzi­my za­pi­sów te­lefo­nicz­nych do praw­nika. O ko­lej­no­ści przy­ję­cia de­cy­du­je ko­lej­ność zgło­sze­nia się do na­sze­go biura w danym dniu.

Przyjmowanie i wydawanie darów

Ze wzglę­dów na o­gra­ni­czone moż­li­wo­ści lo­ka­lowe przyj­mo­wa­nie i wy­da­wanie darów jest re­ali­zo­wane w o­gra­ni­czonej for­mie.

W biu­rze od­dzia­łu przyj­mu­je­my nie­wiel­kie i­lo­ści o­dzie­ży i darów rze­czo­wych. Chęć od­da­nia więk­szej i­lo­ści darów u­przej­mie pro­si­my umó­wić z osobą dy­żu­rują­cą w biu­rze lub pod nr te­lefo­nu 505 830 502.

 

Osoby po­trze­bu­ją­ce po­mocy za­praszamy do biura za­rzą­du w go­dzi­nach pracy. W pil­nych przy­pad­kach po­trze­bę po­mocy pro­si­my zgła­szać te­lefo­nicz­nie pod nr 505 830 502.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku