Bądź z nami – zaproszenie do współpracy

razem.jpg

Dzia­łacze o­twoc­kie­go Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża za­praszają do współ­pra­cy wo­lon­ta­riac­kiej wszyst­kie chęt­ne osoby dys­po­nu­ją­ce wiel­kim ser­cem, wol­nym cza­sem i o­drobi­ną siły!

Za­praszamy peł­no­let­nią mło­dzież i osoby do­rosłe. Za­pew­niamy przy­ja­zną at­mos­fe­rę, a także sa­tys­fak­cję z czę­sto cięż­kiej i wy­ma­gają­cej spo­łecz­nej pracy!

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku