Pomoc na trudny czas

pomoc06.jpg

W dniu 20 lipca, człon­kowie i wo­lon­ta­riu­sze Od­dzia­łu Re­jo­nowego Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża w Otwoc­ku do­star­czy­li do o­twoc­kie­go ma­gazy­nu PCK ponad 1000 kg ar­ty­ku­łów prze­zna­czo­nych dla pod­opiecz­nych na­sze­go sto­wa­rzy­sze­nia. Wśród przy­wie­zio­nych ar­ty­ku­łów jest żyw­ność, ma­te­riały hi­gie­nicz­ne, ko­sme­ty­ki itp. Wszyst­kie ar­ty­ku­ły po­chodzą z za­so­bów ma­gazy­no­wych Ma­zo­wiec­kiego Od­dzia­łu Okrę­go­we­go Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża w War­szawie i dzię­ki za­wsze o­twar­tej i nie­zwy­kle życz­li­wej Dy­rek­tor MOO PCK Pani Ho­nora­ty Krzy­woń mogły tra­fić do osób po­trze­bu­ją­cych po­mocy, pod­opiecz­nych Od­dzia­łu Re­jo­nowego PCK w Otwoc­ku.

Ar­ty­ku­ły te zo­sta­ły prze­wiezio­ne do ma­gazy­nu PCK dzię­ki stale i od wielu lat wspie­ra­ją­cej nas fir­mie P.K. Tele sp.j. Jacek Pa­pro­ta Da­riusz Ku­li­kow­ski, która u­ży­czyła nam dwóch sa­mo­chodów.

Za­rów­no żyw­ność, jak i środ­ki ko­sme­tycz­ne oraz hi­gie­nicz­ne wy­da­wane były i nadal będą pod­czas dy­żu­rów w biu­rze OR PCK w Otwoc­ku przy ulicy Po­nia­tow­skie­go 1 w piąt­ki w godz. 13.00–15.00 po za­koń­cze­niu prze­rwy u­rlo­powej tj. od 26 sierp­nia 2022 roku.

W i­mie­niu wła­snym oraz na­szych pod­opiecz­nych, Pani Dy­rek­tor MOO PCK Ho­nora­cie Krzy­woń oraz fir­mie P.K. Tele sp.j. Jacek Pa­pro­ta Da­riusz Ku­li­kow­ski ser­decz­nie dzię­ku­je­my za o­ka­zy­waną nam pomoc, wspar­cie i wiel­kie serca.

Pomoc01
Pomoc02
Pomoc03
Pomoc04
Pomoc05
Pomoc06
Pomoc07
 

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku