Karty KIK oraz inne artykuły pierwszej potrzeby dla uchodźców

 

W dniach 1, 2 i 5 lipca 2022 r. Od­dział Re­jo­nowy Pol­skiego Czer­wo­nego Krzy­ża w Otwoc­ku wydał 250 kart za­ku­po­wych do skle­pów sieci KIK. Karty o war­to­ści 100 zło­tych każda prze­zna­czo­ne były dla u­chodź­ców z Ukra­iny. Każda osoba do­rosła, a także każde dziec­ko le­gi­ty­mu­ją­cy się pasz­por­tem po­twier­dza­ją­cym wjazd do Pol­ski po 24 lu­te­go 2022 roku oraz nu­me­rem PESEL mogła o­trzy­mać taką kartę. Zgła­szając chęć wy­ko­rzysta­nia jej, moż­li­we jest za­ku­pie­nie to­wa­rów z ca­łe­go a­sor­ty­men­tu skle­pu KIK.

Przez kilka dłu­gich i u­pal­nych go­dzin 1, 2 i 5 lipca dzia­łacze o­twoc­kie­go PCK o­fiar­nie od­by­wa­li in­dy­widu­al­ne spo­tka­nia z u­chodź­ca­mi, spraw­dzali do­ku­men­ty i spo­rzą­dza­li spe­cjal­ny pro­tokół, do czego byli zo­bowią­za­ni, by móc kartę wydać.

Po­nad­to przy o­ka­zji wy­da­wania kart, po­trze­bu­ją­cy o­trzy­mywa­li środ­ki hi­gie­nicz­ne, ko­sme­ty­ki, a także żyw­ność. Asor­ty­ment ten wy­da­wany jest w o­twoc­kim PCK już od dawna.

Wszyst­kie osoby, które o­trzy­ma­ły karty do skle­pów KIK i inne ar­ty­ku­ły pierw­szej po­trze­by były nam bar­dzo wdzięcz­ne. Nie­stety, ze wzglę­du na o­gra­ni­czoną ilość kart, nie wszyst­kim chęt­nym mo­gli­śmy je wydać.

Cie­szy­my się jed­nak, że mo­gli­śmy pomóc choć czę­ści osób po­trze­bu­ją­cych wspar­cia. Środ­ki hi­gie­ny o­sobi­stej i ko­sme­ty­ki a także żyw­ność wy­da­je­my na bie­żą­co pod­czas dy­żu­rów.

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku