100-lecie PCK

W 2019 roku Pol­ski Czer­wo­ny Krzyż ob­chodzi 100 lat dzia­łal­no­ści. Naj­star­sza pol­ska or­ga­ni­zacja hu­ma­ni­tar­na za­in­au­guro­wała te­go­rocz­ne ob­chody pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej, zor­ga­ni­zowanej 18 stycz­nia w Ho­te­lu Bri­stol w War­szawie, gdzie w 1919 roku u­two­rzono or­ga­ni­zację Czer­wo­nego Krzy­ża pod nazwą Pol­skie To­wa­rzy­stwo Czer­wo­nego Krzy­ża. W ra­mach set­nej rocz­ni­cy za­plano­wano sze­reg ak­tyw­no­ści u­pa­mięt­niają­cych ten ju­bi­le­usz.

18 stycz­nia 1919 r. w Ho­te­lu Bri­stol zwo­ła­no na­radę wszyst­kich ist­nie­ją­cych na zie­miach pol­skich or­ga­ni­zacji, kie­ru­ją­cych się w dzia­łaniu i­de­ałami Czer­wo­nego Krzy­ża. Or­ga­ni­zacje te pod­czas na­rady od­by­wa­ją­cej się pod pa­tro­natem He­leny Pa­de­rew­skiej, mał­żon­ki jed­nego z ów­cze­snych wła­ści­cie­li ho­te­lu Igna­ce­go Pa­de­rew­skiego, u­two­rzy­ły Pol­skie To­wa­rzy­stwo Czer­wo­nego Krzy­ża. Od­da­ny w 1901 roku Hotel Bri­stol, w roku kiedy Henry Du­nant, twór­ca Ruchu Czer­wo­nego Krzy­ża i Czer­wo­nego Półk­się­ży­ca, o­trzy­mywał pierw­szą Po­kojową Na­gro­dę Nobla, stał się w ten spo­sób dla PCK miej­scem sym­bo­licz­nym. Pierw­szym pre­zesem or­ga­ni­zacji zo­stał ksią­żę Paweł Sa­pie­ha.

Od 100 lat Pol­ski Czer­wo­ny Krzyż wspie­ra po­trze­bu­ją­cych i u­wraż­li­wia spo­łe­czeń­stwo na krzyw­dę ludz­ką oraz pro­mu­je idee nie­sienia bez­in­teresow­nej po­mocy. Dla­te­go z tej o­ka­zji z jed­nej stro­ny pra­gnie­my pod­su­mować nasz do­robek i przy­po­mnieć war­to­ści, któ­ry­mi się kie­ru­jemy, z dru­giej stro­ny chce­my po­ka­zać Pol­ski Czer­wo­ny Krzyż jako or­ga­ni­zację no­wocze­sną, od­powia­dają­cą na wy­zwa­nia i po­trze­by hu­ma­ni­tar­ne współ­cze­snego świa­ta – po­wie­dział Sta­ni­sław Kra­cik, Pre­zes Pol­skiego Czer­wo­nego Krzy­ża.

Dla u­pa­mięt­nie­nia tych wy­da­rzeń za­in­au­guro­wano ob­chody stu­le­cia pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej, która od­by­ła się w 18 stycz­nia 2019 roku w Ho­te­lu Bri­stol. Z tej o­ka­zji za­plano­wano na 2019 rok licz­ne ak­tyw­no­ści zwią­za­ne z u­pa­mięt­nie­niem dzia­łal­no­ści or­ga­ni­zacji. Nad 100. rocz­ni­cą ho­norowy pa­tro­nat ob­ję­ła Mał­żon­ka Pre­zy­den­ta RP Agata Korn­hau­ser-Duda.

W dniu kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Bri­stolu, przy Kra­kow­skim Przed­mie­ściu sta­nę­ła rów­nież wy­sta­wa ple­nero­wa, pre­zen­tu­ją­ca hi­sto­rię PCK na prze­strzeni wieku.

Pod­czas spo­tka­nia z prasą za­pre­zen­to­wano także o­kolicz­no­ściowy zna­czek pocz­towy wy­emi­to­wa­ny przez Pocz­tę Pol­ską. Swoją pre­mierę miały rów­nież: stro­na in­ter­neto­wa (www.100lat.pck.pl), gdzie znaj­du­je się 100 cie­ka­wo­stek o Pol­skim Czer­wo­nym Krzy­żu oraz szcze­gól­ny numer kwar­tal­ni­ka „Karta”, któ­re­go głów­nym te­ma­tem jest hi­sto­ria Pol­skiego Czer­wo­nego Krzy­ża. W tym wy­jąt­ko­wym dniu wy­da­no rów­nież tzw. „jed­no­dniów­kę”, czyli spe­cjal­ne wy­da­nie ga­ze­ty, które było roz­da­wane prze­chod­niom na Kra­kow­skim Przed­mie­ściu. Z kolei Cze­sław Lang – gość spe­cjal­ny wy­da­rze­nia oraz Dy­rek­tor Tour de Po­logne UCI World Tour, pod­kre­ślił, że te­go­rocz­na e­dy­cja wy­ści­gu bę­dzie pro­mowa­ła 100-lecie PCK.

Z Pol­skim Czer­wo­nym Krzy­żem współ­pra­cu­je­my już dwa lata. Ciesz­my się, że mamy part­ne­ra z taką dłu­go­let­nią tra­dy­cją i o­grom­ny­mi do­kona­niami dla kraju. Z o­ka­zji 100-lecia dzia­łal­no­ści PCK stwo­rzy­li­śmy pod­czas ze­szło­rocz­nego wy­ści­gu Tour de Po­lon­ge dwie spe­cjal­ne pre­mie w Kra­ko­wie i Biel­sku – Bia­łej, pod ha­słem „100-lecie PCK”. Pod­czas naj­bliż­szej, 76. e­dy­cji Tour de Po­logne, chcie­liby­śmy w wy­jąt­ko­wy spo­sób pro­mować ten szcze­gól­ny czas dla PCK – po­wie­dział Cze­sław Lang, or­ga­ni­zator Tour de Po­logne UCI World Tour.

Ko­lej­ne ak­tyw­no­ści za­po­wie­dziano na 8 maja 2019 roku w ra­mach Świa­to­we­go Dnia Czer­wo­nego Krzy­ża i Czer­wo­nego Półk­się­ży­ca. W tym dniu pla­no­wana jest m. in.: o­gól­nopol­ska kwe­sta, z któ­rej środ­ki zo­sta­ną prze­ka­zane na pomoc i ak­ty­wi­zację se­nio­rów oraz stwo­rze­nie na Placu Zam­ko­wym „ży­we­go” Czer­wo­nego Krzy­ża. W maju wszy­scy za­in­te­reso­wani hi­sto­rią PCK będę mogli wziąć u­dział w spa­ce­rach z prze­wod­ni­kiem po war­szaw­skich u­li­cach śla­dami Pol­skiego Czer­wo­nego Krzy­ża.

Z kolei 25 paź­dzier­nika 2019 roku rów­no­le­gle z Dniem Mło­dzie­ży PCK, na czer­wo­no roz­bły­śnie Pałac Kul­tury i Nauki w War­szawie oraz cha­rak­te­ry­stycz­ne bu­dyn­ki w in­nych mia­stach. Z o­ka­zji 100-lecia odbę­dzie się rów­nież wy­sta­wa pla­katów czer­wo­nokrzyskich w Mu­zeum Pla­katu w Wi­la­no­wie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku