Jubileusz 15-lecia Klubu HDK PCK przy UM w Karczewie

jubileusz.jpg

Klub HDK PCK przy Urzę­dzie Miej­skim w Kar­cze­wie ob­chodzi w tym roku 15. rocz­ni­cę po­wsta­nia. Z tej o­ka­zji u­czest­ni­czy­liśmy w ju­bi­le­uszo­wym spo­tka­niu z człon­ka­mi klubu. Wszyst­kim kar­czew­skim Kr­wio­daw­com skła­damy ser­decz­ne po­dzię­kowa­nia za ich bez­in­teresow­ny dar i ży­czymy, aby jesz­cze przez dłu­gie lata mogli słu­żyć po­trze­bu­ją­cym dzie­ląc się z krwią – naj­cen­niej­szym le­kar­stwem.

hdk-karczew-
hdk-karczew-
hdk-karczew-
hdk-karczew-
hdk-karczew-
hdk-karczew-
hdk-karczew-
hdk-karczew-
hdk-karczew-
jubileusz-
jubileusz-
jubileusz-
 

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku