Jubileusz 20-lecia Klubu HDK PCK przy UM w Karczewie

krwioodawcy-21-1024x623.jpg

Klub Ho­norowych Daw­ców Krwi PCK w Kar­czewie po­wstał 25 maja 2003 roku. Ze­bra­nie za­ło­ży­cielskie od­by­ło się w sali kon­fe­ren­cyj­nej Urzę­du Miej­skiego w o­bec­no­ści władz miej­skich, przed­sta­wi­cieli róż­nych szcze­bli or­ga­ni­zacyj­nych PCK, a także przed­sta­wi­ciela RCKiK w War­szawie. 14 maja 2023 r., także w sali kon­fe­ren­cyj­nej Urzę­du Miej­skiego, pod­czas kon­certu ju­bi­le­uszowego, kar­czew­scy krwio­daw­cy świę­to­wa­li swoje dwu­dzie­sto­lecie. Pa­tro­nat nad u­ro­czy­sto­ścią przy­ję­li: Mar­szałek Wo­je­wódz­twa Ma­zo­wiec­kiego Pan Adam Stru­zik oraz Bur­mistrz Kar­czewa Pan Mi­chał Rudz­ki. Głów­ny­mi spon­sora­mi ob­chodów ju­bi­le­uszowych byli: Ma­zo­wiec­ki Urząd Mar­szał­kow­ski oraz Urząd Miej­ski w Kar­czewie.

W u­ro­czy­stym kon­cer­cie u­dział wzię­li mię­dzy in­ny­mi: pani Poseł do Sejmu RP Bo­że­na Że­la­zow­ska, pani Ho­nora­ta Krzy­woń – Dy­rek­tor MOO PCK, Sta­ro­sta Otwoc­ki pan Krzysz­tofa Sz­cze­giel­niak, Wi­ce­przewod­niczą­ca Rady Po­wia­tu Otwoc­kiego pani Gra­ży­na Ol­szew­ska, Bur­mistrz Kar­czewa pan Mi­chał Rudz­ki, Prze­wod­ni­czą­cy Rady Miej­skiej w Kar­czewie pan Piotr Że­laz­ko, pan Wie­sław Ol­czyk Pre­zes Za­rządu Re­jo­nowego PCK w Otwoc­ku oraz człon­kowie Za­rządu, a także spon­sorzy kar­czew­skiego klubu oraz krwio­daw­cy.

Uro­czy­stość pro­wa­dził znany dzien­nikarz ra­dio­wy pan Ma­rian Dach­niew­ski.

Ju­bi­le­uszowy kon­cert roz­począł Ze­spół Sto­wa­rzy­sze­nia Pa­sjo­naci Mu­zy­ki Trzy Czwar­te pod dy­rek­cją pana Kry­stia­na Adam­kow­skie­go.

Ju­bi­le­usz to czas pod­su­mowa­nia mi­nio­ne­go o­kre­su. Ta­kie­go pod­su­mowa­nia do­konał za­ło­ży­ciel i od dwu­dzie­stu lat pre­zes klubu pan Krzysz­tof Ka­sprzak.

Każdy ju­bi­le­usz to o­ka­zja przy­zna­nia od­znak, na­gród i wy­róż­nień jako po­dzię­kowa­nia za do­tych­cza­sową dzia­łal­ność.

Mi­nister Zdro­wia wy­róż­nił Odz­na­ką Ho­norową „Za Za­słu­gi dla Ochro­ny Zdro­wia” na­stę­pu­ją­cych krwiodaw­ców.

Bo­gu­sława Marię Ka­sprzaka

Krzysz­tofa Marię Ka­sprzaka

Ja­ku­ba Kic­mana

Wal­de­mara Że­leź­nika

 

Mi­nister Zdro­wia przy­znał także Odz­na­ki „Ho­norowy Dawca Krwi Za­słu­żo­ny Dla Zdro­wia Na­ro­du”, tymi Odz­na­kami zo­sta­li wy­róż­nie­ni.

Marek Ga­łąz­ka

Jakub Kor­del

Krzysz­tof Sta­ni­szew­ski

 

De­cy­zją Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa Ma­zo­wiec­kiego Pana Adama Stru­zika Me­da­lem Pro Ma­so­via u­ho­norowa­ni zo­sta­li:

Klub Ho­norowych Daw­ców Krwi PCK przy Urzę­dzie Miej­skim w Kar­czewie

oraz Pan Krzysz­tof Ka­sprzak pre­zes Klubu HDK PCK w Kar­czewie.

W i­mie­niu Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa Ma­zo­wiec­kiego pana Adama Stru­zika Me­da­le wrę­czy pan Łu­kasz Pła­czek.

 

Uchwa­łą Ka­pi­tu­ły Odz­na­ki Ho­norowej Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża zo­sta­li wy­róż­nie­ni:

Odz­na­ką Ho­norową PCK I stop­nia:

Krzysz­tof Ka­sprzak

Odz­na­ką Ho­norową PCK III stop­nia:

Jakub Kic­man

Odz­na­ką Ho­norową PCK IV stop­nia:

Ka­ro­li­na Ka­sprzak

Jakub Kor­del

Hu­bert Maj­chrzyk

Ja­ro­sław Piotr Stan­kie­wicz

 

W tym roku znacz­na grupa na­szych krwiodaw­ców zo­sta­ła u­ho­norowa­na zo­sta­ła Odz­na­kami Za­słu­żo­ny Ho­norowy Dawca Krwi.

Odz­na­kę Za­słu­żo­ny Ho­norowy Dawca Krwi III stop­nia o­trzy­ma­ło 6 daw­ców,

Odz­na­kę Za­słu­żo­ny Ho­norowy Dawca Krwi II stop­nia o­trzy­ma­ło 4 daw­ców

zaś Odz­na­kę Za­słu­żo­ny Ho­norowy Dawca Krwi I stop­nia o­trzy­ma­ło 5 daw­ców.

Za­rząd Klubu przy­znał za­rów­no Przy­ja­cio­łom Klubu jak i naj­ak­tyw­niej­szym daw­com pa­miąt­ko­we sta­tu­et­ki ju­bi­le­uszowe.

Mię­dzy in­ny­mi sta­tu­et­kami ju­bi­le­uszowymi u­ho­norowa­no: Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa Ma­zo­wiec­kiego pana Adama Stru­zika, Pre­zesa Ma­zo­wiec­kiego Od­działu Okrę­go­we­go PCK pana Mi­chała Mi­ko­łaj­czy­ka, Dy­rek­tora Ma­zo­wiec­kiego Od­działu Okrę­go­we­go PCK

panią Ho­nora­tę Krzy­woń, Bur­mistrza Kar­czewa pan Mi­chała Rudz­kiego, Prze­wod­ni­czą­cego Rady Miej­skiej w Kar­czewie pana Pio­tra Że­laz­ko, pan Ka­zi­mie­rza Siel­skiego – Pre­zesa Firmy „BAKS”,

pan Pio­tra Mar­czaka, pan Ta­de­usza Jobdę oraz Sto­wa­rzy­sze­nie Pa­sjo­natów Mu­zy­ki „Trzy Czwar­te”.

Wśród daw­ców sta­tu­et­ki mię­dzy in­ny­mi o­trzy­ma­li: Marek Ga­łąz­ka, Ra­do­sław Duda, Krzysz­tof Sta­ni­szew­ski, Krzysz­tof Siel­ski, Wal­de­mar Że­leź­nik, Jakub Kor­del, Bo­gu­sław Ka­sprzak, Ja­ro­sław To­kar­ski, Woź­ni­ca Da­riusz, Do­mi­nik Mo­drze­jew­ski, To­masz Wi­śniew­ski, To­masz Ko­wa­lec, Hu­bert Maj­chrzyk, Ja­ro­sław Piotr Stan­kie­wicz, Karol Ła­piń­ski, Piotr Pro­koc­ki, Da­mian Grzy­wacz, Jakub Kic­man, Ka­ro­li­na Ka­sprzak.

Dwu­na­stu daw­ców zo­sta­ło na­gro­dzonych Na­gro­dami Bur­mistrza zaś Ma­zo­wiec­ki Od­dział Okrę­go­wy w War­szawie dy­plo­ma­mi u­ho­norował 13 dar­czyń­ców wspie­ra­ją­cych klub oraz 6 Ho­norowych Kr­wio­daw­ców.

Nie za­brakło o­kolicz­no­ściowych wy­stą­pień, pod­czas któ­rych dzię­ko­wa­no człon­kom Klubu za ich bez­in­teresow­ny Dar Krwi. Wśród osób, które skła­dały krwiodaw­com ży­cze­nia mię­dzy in­ny­mi byli: pani Poseł Bo­że­na Że­la­zow­ska, Dy­rek­torka Ma­zo­wiec­kiego Od­działu Okrę­go­we­go PCK pani Ho­nora­ta Krzy­woń, Sta­ro­sta Po­wia­tu Otwoc­kiego pan Krzysz­tofa Sz­cze­giel­niak, wi­ce­przewod­niczą­ca Rady Po­wia­tu pani Gra­ży­na Ol­szew­ska, Bur­mistrz Kar­czewa pan Mi­chał Rudz­ki, Prze­wod­ni­czą­cy Rady Miej­skiej w Kar­czewie pan Piotr Że­laz­ko, Pan Łu­kasz Pła­czek Pre­zes OSP w Otwoc­ku Wiel­kim oraz Pre­zes Za­rządu PSL Gminy Kar­czew oraz Pre­zes Otwoc­kiej Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wej pan Józef Smo­rąg i Prze­wod­ni­czą­cy Rady Na­dzor­czej OSM pan An­drzej Kobza.

Uro­czy­sto­ści ju­bi­le­uszowe za­koń­czył kon­cert Ze­spo­łu Ar­tu­ra Gru­dziń­skie­go z so­list­ką Lud­mi­łą Ma­łec­ką.

Pod­su­mowując u­ro­czy­sto­ści ju­bi­le­uszowe Za­rząd Klubu ser­decz­nie dzię­ku­je za wspar­cie Panu Ada­mo­wi Stru­zikowi Mar­szał­ko­wi Wo­je­wódz­twa Ma­zo­wiec­kiego za wspar­cie fi­nan­so­we, a przede wszyst­kim za pro­mowa­nie Ho­norowe­go Kr­wio­daw­stwa na te­renie Ma­zow­sza. Dzię­ku­je­my pra­cow­ni­kom Urzę­du Mar­szał­kow­skiego za wszel­ką u­dzie­lo­ną klu­bo­wi pomoc. Ser­decz­ne słowa po­dzię­kowa­nia kie­ru­jemy także w stro­nę władz sa­mo­rzą­dowych Kar­czewa – Bur­mistrza oraz Prze­wod­ni­czą­cego Rady Miej­skiej – oraz Za­rządu i pra­cow­ni­ków Ma­zo­wiec­kiego Od­działu Okrę­go­we­go PCK w War­szawie.

11 932x1024
15 1024x791
17 1024x683
26 1024x704
3 643x1024
30 1024x745
39 1024x838
41 1024x502
42 1024x914
43 1024x773
52 836x1024
57 981x1024
58 1024x877
59 1024x723
60 1024x850
63 1024x1019
64 1024x791
66 1024x683
70 1024x901
74 989x1024
76 1024x683
79 1024x575
9 1024x734
DSC 2551p 1024x683
DSC 2705p 1024x683
DSC 2981p 1024x828
DSC 2987p 1024x669
DSC 2988p 1024x733
DSC 3005p 1024x805
Krwioodawcy 1 1024x777
Krwioodawcy 101 1004x1024
Krwioodawcy 102 1024x683
Krwioodawcy 106 1024x683
Krwioodawcy 108 1024x778
Krwioodawcy 109 1024x884
Krwioodawcy 111 1024x870
Krwioodawcy 115 1024x683
Krwioodawcy 117 1024x527
Krwioodawcy 118 1024x781
Krwioodawcy 125 1024x929
Krwioodawcy 127 1024x683
Krwioodawcy 13 1024x719
Krwioodawcy 131 963x1024
Krwioodawcy 133 1024x1024
Krwioodawcy 135 919x1024
Krwioodawcy 137 1024x878
Krwioodawcy 139 1024x683
Krwioodawcy 144 1024x683
Krwioodawcy 145 683x1024
Krwioodawcy 149 1024x1006
Krwioodawcy 151 683x1024
Krwioodawcy 153 769x1024
Krwioodawcy 154 1024x915
Krwioodawcy 158 1024x927
Krwioodawcy 160 1024x933
Krwioodawcy 161 1024x691
Krwioodawcy 184 1024x618
Krwioodawcy 19 1024x1007
Krwioodawcy 2 1024x683
Krwioodawcy 21 1024x623
Krwioodawcy 24 1024x525
Krwioodawcy 26 1024x822
Krwioodawcy 31 857x1024
Krwioodawcy 32 691x1024
Krwioodawcy 39 1024x714
Krwioodawcy 44 1024x814
Krwioodawcy 47 1024x897
Krwioodawcy 51 1024x770
Krwioodawcy 56 1024x731
Krwioodawcy 57 1024x886
Krwioodawcy 61 1024x697
Krwioodawcy 64 1024x555
Krwioodawcy 65 1024x684
Krwioodawcy 67 1024x732
Krwioodawcy 7 1024x906
Krwioodawcy 70 1024x722
Krwioodawcy 71 1024x874
Krwioodawcy 72 1024x877
Krwioodawcy 73 1024x683
Krwioodawcy 74 1024x698
Krwioodawcy 76 1024x874
Krwioodawcy 78 1024x800
Krwioodawcy 79 1024x683
Krwioodawcy 8 1024x784
Krwioodawcy 80 1024x868
Krwioodawcy 81 1024x567
Krwioodawcy 82 1024x580
Krwioodawcy 83 1024x606
Krwioodawcy 84 1024x683
Krwioodawcy 85 1024x678
Krwioodawcy 87 1024x829
Krwioodawcy 88 1024x684
Krwioodawcy 89 1024x654
Krwioodawcy 90 1024x740
Krwioodawcy 91 1024x817
Krwioodawcy 92 1024x607
Krwioodawcy 93 1024x848
Krwioodawcy 95 915x1024
Krwioodawcy 97 1024x784
Krwioodawcy 98 856x1024
 

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku