Pomoc uchodźcom trwa w najlepsze

pck_004.jpg

W Od­dzia­le Re­jo­nowym Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża w Otwoc­ku, nie­prze­rwa­nie od 26 sierp­nia br. do dnia dzi­siej­szego wy­da­wane są dla u­chodź­ców z Ukra­iny ar­ty­ku­ły pierw­szej po­trze­by takie jak: żyw­ność (min.: cu­kier, mąka, olej, ma­karo­ny, kasze, kon­ser­wy, go­towe dania, dania w sło­icz­kach dla dzie­ci), środ­ki hi­gie­ny o­sobi­stej dla do­rosłych i dzie­ci, wy­praw­ki szkol­ne (ple­ca­ki szkol­ne wraz z za­war­to­ścią), o­dzież, obu­wie, koce, koł­dry, po­ściel, ręcz­ni­ki. Do­tych­czas wy­da­no pond 3 tony żyw­no­ści oraz środ­ków hi­gie­ny o­sobi­stej oraz che­mii go­spodar­czej.

Wszyst­kie ar­ty­ku­ły po­chodzą z za­so­bów ma­gazy­no­wych MOO PCK w War­szawie, który te dary o­trzy­mu­je od spon­sorów. Po­nad­to nasz lo­kal­ny spon­sor firma BUNGE z Kar­cze­wa rów­nież prze­ka­zał sporą ilość żyw­no­ści, ko­sme­ty­ków i środ­ków pio­rą­cych.

We wrze­śniu rów­nież my, z za­so­bów wła­snych, prze­ka­zali­śmy do punk­tu o­pie­ki nad u­chodź­ca­mi w Kar­cze­wie przy hali spor­towej ok. 150 par obu­wia dzie­cięcego, kil­ka­na­ście kom­ple­tów po­ścieli (koł­dry i po­dusz­ki), a także środ­ki pio­rą­ce i środ­ki hi­gie­ny o­sobi­stej.

Duże trans­por­ty z ma­gazy­nów PCK w War­szawie spon­sorowała, jak za­wsze życz­li­wa i po­moc­na, firma P.K.Tele sp.j. Jacek Pa­pro­ta Da­riusz Ku­li­kow­ski, a także osoby pry­wat­ne, dzia­łacze o­twoc­kie­go PCK. Ogrom­ną po­mocą przy roz­ła­dun­ku pro­duk­tów byli Pa­no­wie z Grupy Re­mon­towej w Kar­cze­wie.

Wszyst­kim za każdą wy­świad­czo­ną pomoc ser­decz­nie dzię­ku­je­my!

Pck 001
Pck 002
Pck 003
Pck 004
Pck 005
Pck 006
Pck 007
Pck 008
 

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku