przybory-szkolne_m.jpg

No­wożeń­com, Pań­stwu Mag­dale­nie i Ada­mo­wi Ko­na­rzew­skim oraz ich Go­ściom skła­damy ser­decz­ne po­dzię­kowa­nia za prze­ka­zanie ar­ty­ku­łów szkol­nych na rzecz dzie­ci, pod­opiecz­nych na­szej or­ga­ni­zacji. Ży­czymy rów­nież wszel­kiej po­myśl­no­ści na nowej dro­dze życia!

r-madry.jpg

29 lipca 2019 roku odszedł od nas na zawsze drogi naszym sercom Pan Roman Mądry. Był nie tylko wieloletnim społecznikiem otwockiego Polskiego Czerwonego Krzyża, ale był kimś więcej: przyjacielem, wsparciem, opoką. Tak jak powiedziałam podczas uroczystości 100-lecia PCK i 20-lecia reaktywacji PCK w Otwocku był niezwykłą osobą, taką, której nie da się zastąpić. Takie osoby spotyka się dziś rzadko. Mieliśmy ogromne szczęście Go znać i z Nim przebywać. My, społecznicy otwockiego Polskiego Czerwonego Krzyża bardzo dotkliwie odczuwamy Jego brak.

Kochany Panie Romanie, spoglądaj na nas z góry, bo wątpliwości nie mamy, że tam trafiłeś. Byłeś wspaniałym człowiekiem i dziękujemy Ci, że z nami przez ostatnie 20 lat byłeś.

 

Renata Augustyniak
prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Otwocku

jubileusz_m.jpg

Klub HDK PCK przy Urzę­dzie Miej­skim w Kar­cze­wie ob­chodzi w tym roku 15. rocz­ni­cę po­wsta­nia. Z tej o­ka­zji u­czest­ni­czy­liśmy w ju­bi­le­uszo­wym spo­tka­niu z człon­ka­mi klubu. Wszyst­kim kar­czew­skim Kr­wio­daw­com skła­damy ser­decz­ne po­dzię­kowa­nia za ich bez­in­teresow­ny dar i ży­czymy, aby jesz­cze przez dłu­gie lata mogli słu­żyć po­trze­bu­ją­cym dzie­ląc się z krwią – naj­cen­niej­szym le­kar­stwem.

Zobacz więcej...

Zarząd Oddziału Rejonowego

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu, Delegat na Zjazd Okręgowy

Członek Zarządu, Skarbnik

Rejonowa Komisja Rewizyjna

Adam Wiśniewski – przewodniczący
Artur Wołoszynek – zastępca przewodniczącego
Waldemar Żeleźnik – członek komisji

Continue reading

Spots

 • Category Upscale
 • Address Mainstreet 19, Manhattan
 • Hours 8.00 pm – 7.00 am

 • Category Upscale
 • Address Liberty Ave 758, Queens
 • Hours 8.00 pm – 7.00 am

 • Category Upper grade
 • Address Atlantic Ave 236, 368
 • Hours 8.00 pm – 7.00 am

 • Category Vintage
 • Address Waterfront 25, New Jersey
 • Hours 10.00 pm – 6.00 am

New York stores you definitely have to visit and you will never want to leave.

Berry Fashion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

Vintage

Waterfront 25, New Jersey

10.00 pm – 6.00 am

read more

Friday Shop

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

Upscale

Atlantic Ave 236, Brooklyn

8.00 pm – 7.00 am

read more

Ballroom

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

Upscale

Liberty Ave 758, Queens

8.00 pm – 7.00 am

read more

Twentyseven

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

Upscale

Mainstreet 19, Manhattan

8.00 pm – 7.00 am

read more

Continue reading

Informujemy, że biuro Oddziału Rejonowego PCK w Otwocku czynne jest w każdy piątek w godz. od 13.00 do 15.00. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

W 2019 roku Pol­ski Czer­wo­ny Krzyż ob­chodzi 100 lat dzia­łal­no­ści. Naj­star­sza pol­ska or­ga­ni­zacja hu­ma­ni­tar­na za­in­au­guro­wała te­go­rocz­ne ob­chody pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej, zor­ga­ni­zowanej 18 stycz­nia w Ho­te­lu Bri­stol w War­szawie, gdzie w 1919 roku u­two­rzono or­ga­ni­zację Czer­wo­nego Krzy­ża pod nazwą Pol­skie To­wa­rzy­stwo Czer­wo­nego Krzy­ża. W ra­mach set­nej rocz­ni­cy za­plano­wano sze­reg ak­tyw­no­ści u­pa­mięt­niają­cych ten ju­bi­le­usz.

Zobacz więcej...

Styles

Spring Styles 2017

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Style dictionary

America

Cameron Fashion

Harley & More

Captain Steel

Johnson Design

Europe

Highfield

Camelion

Design Factory

Tiger Market

Polaris

La campage

Ricado

Asia

Jackson More

Kyle & Dave

Johnson Fashion

Morgan

Be loved

Lucky Lu

Don Mylius

Conners

Slaye

Land Look

Cloe

Lady Design

Miss Jones

Be loved

Australia

Hermelines

Kellys

Roxanna

Norton

Fjord

Friday.

Mint

Others

W & Raw

Minime

Maison

Liquids

Continue reading

About

Hello, I am Joline.
I get my inspiration all over the world.

About me

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. An Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes. Lorem ipsum do sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Donec quas felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Press

"10 fashion bloggers told us about their everyday lives"

"Featured Article: Most read fashion blogs of 2016"

"Brilliant American fashion websites you should check out"

"The world's best blog and magazine designs of 2016"

"About successful fashion blogs—a case study"

"News portal 2016"

Contact

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. An Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

123 Main Street, Anytown 12345

+ 555-0199

Berry sale has just started

Get 20% off items from the Berry Winter Collection.

To the shop

Continue reading

Więcej artykułów…

 • 1
 • 2

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku