razem.jpg

Dzia­łacze o­twoc­kie­go Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża za­praszają do współ­pra­cy wo­lon­ta­riac­kiej wszyst­kie chęt­ne osoby dys­po­nu­ją­ce wiel­kim ser­cem, wol­nym cza­sem i o­drobi­ną siły!

Za­praszamy peł­no­let­nią mło­dzież i osoby do­rosłe. Za­pew­niamy przy­ja­zną at­mos­fe­rę, a także sa­tys­fak­cję z czę­sto cięż­kiej i wy­ma­gają­cej spo­łecz­nej pracy!

pomoc01.jpg

W dniu 20 lipca, człon­kowie i wo­lon­ta­riu­sze Od­dzia­łu Re­jo­nowego Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża w Otwoc­ku do­star­czy­li do o­twoc­kie­go ma­gazy­nu PCK ponad 1000 kg ar­ty­ku­łów prze­zna­czo­nych dla pod­opiecz­nych na­sze­go sto­wa­rzy­sze­nia. Wśród przy­wie­zio­nych ar­ty­ku­łów jest żyw­ność, ma­te­riały hi­gie­nicz­ne, ko­sme­ty­ki itp. Wszyst­kie ar­ty­ku­ły po­chodzą z za­so­bów ma­gazy­no­wych Ma­zo­wiec­kiego Od­dzia­łu Okrę­go­we­go Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża w War­szawie i dzię­ki za­wsze o­twar­tej i nie­zwy­kle życz­li­wej Dy­rek­tor MOO PCK Pani Ho­nora­ty Krzy­woń mogły tra­fić do osób po­trze­bu­ją­cych po­mocy, pod­opiecz­nych Od­dzia­łu Re­jo­nowego PCK w Otwoc­ku.

Czytaj dalej...

przybory-szkolne_m.jpg

No­wożeń­com, Pań­stwu Mag­dale­nie i Ada­mo­wi Ko­na­rzew­skim oraz ich Go­ściom skła­damy ser­decz­ne po­dzię­kowa­nia za prze­ka­zanie ar­ty­ku­łów szkol­nych na rzecz dzie­ci, pod­opiecz­nych na­szej or­ga­ni­zacji. Ży­czymy rów­nież wszel­kiej po­myśl­no­ści na nowej dro­dze życia!

r-madry.jpg

29 lipca 2019 roku odszedł od nas na zawsze drogi naszym sercom Pan Roman Mądry. Był nie tylko wieloletnim społecznikiem otwockiego Polskiego Czerwonego Krzyża, ale był kimś więcej: przyjacielem, wsparciem, opoką. Tak jak powiedziałam podczas uroczystości 100-lecia PCK i 20-lecia reaktywacji PCK w Otwocku był niezwykłą osobą, taką, której nie da się zastąpić. Takie osoby spotyka się dziś rzadko. Mieliśmy ogromne szczęście Go znać i z Nim przebywać. My, społecznicy otwockiego Polskiego Czerwonego Krzyża bardzo dotkliwie odczuwamy Jego brak.

Kochany Panie Romanie, spoglądaj na nas z góry, bo wątpliwości nie mamy, że tam trafiłeś. Byłeś wspaniałym człowiekiem i dziękujemy Ci, że z nami przez ostatnie 20 lat byłeś.

 

Renata Augustyniak
prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Otwocku

jubileusz_m.jpg

Klub HDK PCK przy Urzę­dzie Miej­skim w Kar­cze­wie ob­chodzi w tym roku 15. rocz­ni­cę po­wsta­nia. Z tej o­ka­zji u­czest­ni­czy­liśmy w ju­bi­le­uszo­wym spo­tka­niu z człon­ka­mi klubu. Wszyst­kim kar­czew­skim Kr­wio­daw­com skła­damy ser­decz­ne po­dzię­kowa­nia za ich bez­in­teresow­ny dar i ży­czymy, aby jesz­cze przez dłu­gie lata mogli słu­żyć po­trze­bu­ją­cym dzie­ląc się z krwią – naj­cen­niej­szym le­kar­stwem.

Zobacz więcej...

pck_004.jpg

W Od­dzia­le Re­jo­nowym Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża w Otwoc­ku, nie­prze­rwa­nie od 26 sierp­nia br. do dnia dzi­siej­szego wy­da­wane są dla u­chodź­ców z Ukra­iny ar­ty­ku­ły pierw­szej po­trze­by takie jak: żyw­ność (min.: cu­kier, mąka, olej, ma­karo­ny, kasze, kon­ser­wy, go­towe dania, dania w sło­icz­kach dla dzie­ci), środ­ki hi­gie­ny o­sobi­stej dla do­rosłych i dzie­ci, wy­praw­ki szkol­ne (ple­ca­ki szkol­ne wraz z za­war­to­ścią), o­dzież, obu­wie, koce, koł­dry, po­ściel, ręcz­ni­ki. Do­tych­czas wy­da­no pond 3 tony żyw­no­ści oraz środ­ków hi­gie­ny o­sobi­stej oraz che­mii go­spodar­czej.

Czytaj dalej...

 

W dniach 1, 2 i 5 lipca 2022 r. Od­dział Re­jo­nowy Pol­skiego Czer­wo­nego Krzy­ża w Otwoc­ku wydał 250 kart za­ku­po­wych do skle­pów sieci KIK. Karty o war­to­ści 100 zło­tych każda prze­zna­czo­ne były dla u­chodź­ców z Ukra­iny. Każda osoba do­rosła, a także każde dziec­ko le­gi­ty­mu­ją­cy się pasz­por­tem po­twier­dza­ją­cym wjazd do Pol­ski po 24 lu­te­go 2022 roku oraz nu­me­rem PESEL mogła o­trzy­mać taką kartę. Zgła­szając chęć wy­ko­rzysta­nia jej, moż­li­we jest za­ku­pie­nie to­wa­rów z ca­łe­go a­sor­ty­men­tu skle­pu KIK.

Czytaj dalej...

Informujemy, że biuro Oddziału Rejonowego PCK w Otwocku czynne jest w każdy piątek w godz. od 13.00 do 15.00. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

W 2019 roku Pol­ski Czer­wo­ny Krzyż ob­chodzi 100 lat dzia­łal­no­ści. Naj­star­sza pol­ska or­ga­ni­zacja hu­ma­ni­tar­na za­in­au­guro­wała te­go­rocz­ne ob­chody pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej, zor­ga­ni­zowanej 18 stycz­nia w Ho­te­lu Bri­stol w War­szawie, gdzie w 1919 roku u­two­rzono or­ga­ni­zację Czer­wo­nego Krzy­ża pod nazwą Pol­skie To­wa­rzy­stwo Czer­wo­nego Krzy­ża. W ra­mach set­nej rocz­ni­cy za­plano­wano sze­reg ak­tyw­no­ści u­pa­mięt­niają­cych ten ju­bi­le­usz.

Zobacz więcej...

Więcej artykułów…

  • 1
  • 2

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku