Apel do Krwiodawców

hdk2017.jpg

Dro­dzy Kr­wio­daw­cy!

Dzię­ku­je­my Wam za to, że je­ste­ście, że nie za­po­mi­nacie o tym, jak cen­nym darem jest Wasza krew. To pięk­ne, że mo­że­my się spo­ty­kać pod­czas akcji ho­norowe­go od­da­wania krwi, za­rów­no w Sz­ko­le Pod­sta­wowej nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go w Otwoc­ku, jak i w in­nych miej­scach, gdzie Kluby HDK PCK or­ga­ni­zu­ją akcje na te­renie na­sze­go po­wia­tu.

Klub Ho­norowych Daw­ców Krwi PCK Puls Otwoc­ka or­ga­ni­zu­je swoje akcje, w go­ścin­nych pro­gach SP12 już od ponad 15 lat. Zaw­sze świe­ciliśmy przy­kła­dem, że akcje te są do­brze zor­ga­ni­zowane, dużo jest krwio­daw­ców sta­łych, a co akcję grono to się po­więk­sza­ło.

Ostat­ni­mi czasy daje się za­uważyć spa­dek za­in­te­reso­wania od­da­waniem krwi w Otwoc­ku, co nas bar­dzo smuci, a po­ten­cjal­nych bior­ców naj­cen­niej­szego leku – krwi, za­pew­ne na­pawa nie­po­kojem.

Czytaj dalej...

zjazd.jpg

Dnia 20 lu­te­go 2016 roku odbył się – po­prze­dzony kam­panią spra­woz­daw­czo-wy­bor­czą w jed­nost­kach pod­sta­wowych PCK tj. szkol­nych ko­łach, klu­bach HDK i ko­łach śro­dowi­skowych – Zjazd Spra­woz­daw­czo-Wy­bor­czy Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża w Otwoc­ku.

Na po­cząt­ku Zjaz­du, w u­ro­czy­stej at­mos­fe­rze zo­sta­ły wrę­czo­ne dwie Odz­na­ki Ho­norowe Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża oraz jedno od­zna­cze­nie Za­słu­żo­ny Ho­norowy Dawca Krwi PCK.

Odz­na­kę Ho­norową PCK stop­nia II o­trzy­mał pan Krzysz­tof Ka­sprzak, Odz­na­kę Ho­norową PCK stop­nia III o­trzy­mał pan Roman Mądry, zaś od­zna­cze­nie ZHDK PCK o­trzy­mał pan Ma­riusz Glin­ka. Wszyst­kim od­zna­czonym ser­decz­nie gra­tu­luje­my!

Czytaj dalej...

paczki.jpg

Przed świę­tami Wiel­ka­noc­ny­mi w 2016 roku, dzię­ki pie­nią­dzom po­chodzą­cym z 1%, a także dzię­ki po­mocy firmy Uni­le­ver i pro­du­cen­ta o­woców z So­bień Je­zior, zo­sta­nie roz­da­nych ponad 60 pa­czek żyw­no­ściowych. Pomoc, jak za­wsze, o­trzy­ma­ją pod­opiecz­ni Od­dzia­łu Re­jo­nowego PCK w Otwoc­ku i ich ro­dzi­ny.

Czytaj dalej...

  • 1
  • 2

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku