Zasłużeni dla Karczewskiej Kultury

hdk1.jpg

24 wrze­śnia Bur­mistrz Kar­cze­wa za do­tych­cza­sowe do­kona­nia Klubu Ho­norowych Daw­ców Krwi przy Urzę­dzie Miej­skim w Kar­cze­wie u­ho­norował klub Ho­norowym Wy­róż­nie­niem Bur­mistrza Kar­cze­wa „Za­słu­żo­ny dla Kar­czew­skiej Kul­tury”. W i­mie­niu Klubu sta­tu­et­kę o­de­brał pre­zes klubu Krzysztof Ka­sprzak, który o­trzy­mał taką samą sta­tu­et­kę za ca­ło­kształt do­konań w za­kre­sie kul­tury.
W  cza­sie mi­ja­ją­ce­go dwu­dzie­sto­lecia za­rząd klubu zor­ga­ni­zował 221 akcji krwio­daw­stwa pod­czas któ­rych po­bra­no ponad 1667 li­trów krwi.

Warto dodać, że w 2023 roku klub ob­chodzić bę­dzie dwu­dzie­sto­lecie dzia­łania. Do­tych­czas zor­ga­ni­zował ponad 10 o­twar­tych kon­certów pro­mu­ją­cych krwio­daw­stwo, akcję „Ko­per­ta życia”, jak rów­nież spo­tka­nia e­du­ka­cyj­ne w szko­łach. Każ­de­go roku za­rząd klubu wy­da­je ka­len­darz z wy­zna­czo­nymi ter­mi­na­mi akcji krwio­daw­stwa. Wielu daw­ców zo­sta­ło wy­róż­nio­nych od­zna­ką Za­słu­żo­ny Ho­norowy Dawca Krwi I, II i III stop­nia, od­zna­ką Ho­norowy Dawca Krwi Za­słu­żo­ny Dla Zdro­wia Na­ro­du, Odzna­kami Ho­norowymi PCK IV, III, i II stop­nia zaś pre­zes Krzy­żem Ka­waler­skim Or­de­ru Odro­dze­nia Pol­ski i Krysz­ta­ło­wym Ser­cem. Naj­bliż­sza akcja odbę­dzie się 8 paź­dzier­nika, zaś kon­cert pod­su­mowują­cy rok dzia­łal­no­ści – 29 paź­dzier­nika w sali wi­do­wiskowej. Bę­dzie to im­pre­za o­twar­ta.

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku