Zbieramy dary dla Ukrainy

Do sie­dzimy Za­rzą­du OR PCK w Otwoc­ku, pod­czas piąt­ko­we­go dy­żu­ru (13.00–15.00), można przy­no­sić dary, które zo­sta­ną prze­ka­zane na Ukra­inę. Wśród naj­bar­dziej po­trzeb­nych rze­czy są:

 • jed­no­ra­zowe talerzyki, miseczki i sztućce
 • koce, śpi­wo­ry, ka­ri­maty, po­dusz­ki
 • folia NRC (tzw. koc ter­micz­ny – do kupienia w ap­te­kach)
 • opatrunki róż­nej wiel­ko­ści, pla­stry i ban­daże
 • kawa, her­ba­ta, cu­kier, sło­dy­cze
 • kon­ser­wy, pasz­te­ty, pie­czy­wo chrup­kie
 • go­towe dania i de­ser­ki dla dzie­ci
 • płat­ki śnia­danio­we
 • środ­ki hi­gie­ny o­sobi­stej takie jak: szczo­tecz­ki do zębów, pasta, mydło, szam­pon
 • ręcz­ni­ki pa­pie­ro­we
 • chu­s­tecz­ki na­wil­żane
 • małe za­baw­ki plu­szo­we
 • ze­sta­wy pierw­szej po­mocy, leki prze­ciw­bó­lo­we i prze­ciw­go­rącz­kowe
 • ba­te­rie, po­wer­ban­ki, ła­do­war­ki
 • a­ku­mulato­ry, ge­nera­to­ry na paliwo.

Za wszel­ką pomoc dzię­ku­je­my!

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku