Na pomoc Ukrainie!

na-pomoc-ukrainie.jpg

W związ­ku z tra­gicz­ny­mi wy­da­rze­niami na Ukra­inie, Pol­ski Czer­wo­ny Krzyż u­rucha­mia zbiór­kę środ­ków pod ha­słem #NaPomocUkrainie. PCK jest przy­go­towa­ny, aby zor­ga­ni­zować pomoc dla oby­wa­te­li Ukra­iny po­szkodowa­nych w wy­ni­ku kon­flik­tu zbroj­ne­go.

Pol­ski Czer­wo­ny Krzyż na bie­żą­co mo­ni­toru­je sy­tu­ację i do­stosowu­je swoje dzia­łania do pa­nu­ją­cych wa­run­ków. Uru­cha­miamy zbiór­kę środ­ków fi­nan­so­wych na rzecz po­mocy o­fia­rom wojny na Ukra­inie. Wszyst­kie nasze akcje będą sko­or­dy­nowa­ne z dzia­łaniami Mię­dzy­na­ro­dowej Fe­dera­cji Sto­wa­rzy­szeń Czer­wo­nego Krzy­ża i Czer­wo­nego Półk­się­ży­ca i Mię­dzy­na­ro­dowe­go Ko­mi­te­tu Czer­wo­nego Krzy­ża oraz Ukra­iń­skiego Czer­wo­nego Krzy­ża, który dzia­ła na miej­scu zda­rze­nia – mówi Jerzy Bisek, pre­zes Pol­skiego Czer­wo­nego Krzy­ża.

Wpła­ty na pomoc Ukra­inie można kie­ro­wać na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z do­pi­skiem „UKRAINA”. Po­zy­ska­ne środ­ki będą prze­zna­czo­ne w pierw­szej ko­lej­no­ści m.in. na zakup żyw­no­ści, ma­te­riałów o­pa­trun­kowych oraz za­bez­pieczenie in­nych prio­ry­te­towych po­trzeb.

Pol­ski Czer­wo­ny Krzyż jest go­towy u­dzie­lić po­mocy u­chodź­com z Ukra­iny. Już w po­łowie lu­te­go br. Lu­bel­ski Od­dział Okrę­go­wy PCK prze­ka­zał łóżka po­lowe, ma­te­race i śpi­wo­ry, które po­zwolą przy­go­tować 370 miej­sca dla po­trzebujących oby­wa­te­li Ukra­iny przy przej­ściach gra­nicz­nych na Lu­belsz­czyź­nie. Do dzia­łania przy­go­towa­ny jest rów­nież Pod­kar­pac­ki Od­dział Okrę­go­wy PCK w Rze­szo­wie.

Jak po­wie­dział Rafał Sa­kow­ski, ko­or­dy­na­tor ds. ra­tow­nic­twa w Biu­rze Za­rzą­du Głów­ne­go PCK – Grupy Ra­tow­nic­twa PCK w każ­dej chwi­li mogą wes­przeć służ­by pań­stwo­we oraz lo­kal­ne wła­dze w za­bez­pieczeniu przejść gra­nicz­nych oraz prze­pro­wa­dzeniu wstęp­nej se­grega­cji me­dycz­nej e­wen­tu­al­nych po­szkodowa­nych, prze­kra­czają­cych gra­ni­cę pol­sko-u­kra­iń­ską.

Pol­ski Czer­wo­ny Krzyż w razie po­trzeby może rów­nież wspie­rać miej­sca tym­cza­so­we­go za­kwate­ro­wania u­chodź­ców z te­renów ob­ję­tych dzia­łaniami wo­jen­ny­mi. Dy­spo­nu­je­my sprzę­tem (łóżka po­lowe, śpi­wo­ry, koce, żyw­ność środ­ki hi­gie­ny o­sobi­stej) oraz po­sia­damy sze­ro­kie do­świad­cze­nie w u­dzie­la­niu po­mocy hu­ma­ni­tar­nej, które po­zwoli na za­pew­nienie schro­nie­nia i o­pie­ki po­szkodowa­nym.

W 2014 r. Pol­ski Czer­wo­ny Krzyż po­ma­gał po­szkodowa­nym na Ukra­inie w związ­ku z ka­tastro­fą hu­ma­ni­tar­ną zwią­za­ną z dzia­łaniami zbroj­ny­mi na wscho­dzie pań­stwa. Wów­czas środ­ki po­zy­ska­ne w ra­mach zbiór­ki prze­zna­czo­ne były m.in.: na za­ku­py naj­po­trzeb­niej­szych ar­ty­ku­łów, które ko­or­dy­nował Ukra­iń­ski Czer­wo­ny Krzyż, pomoc u­chodź­com w Pol­sce, o­pła­ce­nie le­czenia dla ran­nych, zor­ga­ni­zowanie wy­po­czyn­ku let­niego dla dzie­ci i mło­dzie­ży, dla któ­rych wy­da­rze­nia na wscho­dzie Ukra­iny były bar­dzo trau­matycz­ne.

Pol­ski Czer­wo­ny Krzyż jest go­towy także włą­czyć się w zor­ga­ni­zowanie kon­woju z po­mocą hu­ma­ni­tar­ną, jeśli zaj­dzie taka po­trzeba.

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku