Wznawiamy normalną działalność!

Za­rząd Od­dzia­łu Re­jo­nowego PCK w Otwoc­ku in­for­mu­je, że po prze­rwie spo­wodowa­nej pan­de­mią, wzno­wiona zo­sta­je dzia­łal­ność biura oraz punk­tu wy­da­wania i przyj­mo­wa­nia darów (do­ty­czy po­mocy rze­czo­wej).

In­te­resan­ci będą przyj­mo­wa­ni w każdy pią­tek w go­dzi­nach 13.00–15.00 w sie­dzibie Za­rządu, Otwock ul. Po­nia­tow­skie­go 1 (na ty­łach pa­wi­lo­nu han­dlo­we­go).

Od 2 czerw­ca 2021 roku wzno­wiony zo­sta­je dyżur praw­ni­ka. Na spo­tka­nie na­le­ży u­mó­wić się te­lefo­nicz­nie (tel.: 505 830 502). Dyżur praw­ni­ka od­by­wać się bę­dzie w środy od godz. 17.00, co drugi ty­dzień, po­cząw­szy od daty roz­poczę­cia dzia­łal­no­ści.

Prze­ka­zy­wanie wszel­kich da­ro­wizn rze­czo­wych na­le­ży wcze­śniej u­zgad­niać z przed­sta­wi­cielem Za­rządu Od­dzia­łu Re­jo­nowego PCK w Otwoc­ku te­lefo­nicz­nie, od po­nie­dział­ku do piąt­ku w godz. 9.00–16.00 (tel.: 505 830 502).

Prezes
Zarządu Oddziału Rejonowego PCK
w Otwocku
Wiesław Olczyk

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku