Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

zjazd-01.jpg

Dnia 7 marca 2020 roku odbył się Zjazd Spra­woz­daw­czo-Wy­bor­czy Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża w Otwoc­ku. Zjazd od­by­wa się po u­przed­niej kam­panii spra­woz­daw­czo-wy­bor­czej w jed­nost­kach pod­sta­wowych Czer­wo­nego Krzy­ża.

Na po­cząt­ku zjaz­du u­czci­liśmy pa­mięć zmar­łe­go w mi­nio­nym roku Ro­ma­na Mą­dre­go – wie­lo­let­niego i wy­jąt­ko­wo za­słu­żo­ne­go dzia­łacza or­ga­ni­zacji.

W i­mie­niu za­rzą­du Od­dzia­łu Re­jo­nowego PCK w Otwoc­ku spra­woz­danie z czte­ro­let­niej kaden­cji zło­żyła pre­zes Re­na­ta Augustyniak. Na­to­miast spra­woz­danie z kon­tro­li za­rzą­du zło­żył przewod­ni­czą­cy Re­jo­nowej Ko­mi­sji Re­wi­zyj­nej PCK w Otwoc­ku Wie­sław Ol­czyk. Pan Ol­czyk za­wnio­skował o u­dzie­lenie u­stę­pują­ce­mu za­rzą­do­wi ab­so­lu­torium. Ab­so­lu­torium u­dzie­lo­no jed­no­głośnie. W ko­lej­nym punk­cie zjaz­du, w wy­ni­ku wy­bo­rów, wy­ło­niono nowe wła­dze za­rzą­du.

Na ka­den­cję 2020–2024 wy­bra­no:

Za­rząd Od­dzia­łu Re­jo­nowego PCK w Otwoc­ku:

Wie­sław Ol­czyk – pre­zes za­rzą­du
Re­na­ta Au­gusty­niak – wicepre­zes za­rzą­du
Marek Kopka – wicepre­zes za­rzą­du
Krzysz­tof Ka­sprzak – czło­nek za­rzą­du

Re­jo­nowa Ko­mi­sja Re­wi­zyj­na PCK w Otwoc­ku:

Adam Wi­śniew­ski – prze­wod­ni­czą­cy
Artur Wo­łoszy­nek – wiceprze­wod­ni­czą­cy
Wal­de­mar Że­leź­nik – czło­nek ko­mi­sji

De­legat na Okrę­go­wy Zjazd Spra­woz­daw­czo-Wy­bor­czy PCK:

Marek Kopka

Zjazd 01
Zjazd 02
Zjazd 03
 

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku