Spotkanie karczewskich krwiodawców

hdk-karczew.jpg

Kar­czew­ski Klub Ho­norowych Daw­ców Krwi PCK dzia­ła już 16 lat. Może wy­da­wać się, że to bar­dzo krót­ko, zwłasz­cza, że w tym roku ob­chodzi­my ju­bi­le­usz 100-lecia Czer­wo­nego Krzy­ża na zie­miach pol­skich. Jed­nak litry krwi prze­la­nej w słusz­nym celu, dla ra­to­wania zdro­wia i życia, świad­czą naj­le­piej jak zna­czą­ca jest dzia­łalność kar­czew­skiego klubu.

Co roku, je­sienią, spo­ty­ka­my się w gro­nie krwio­daw­ców, żeby wspól­nie świę­to­wać, ale nadto aby po­dzię­kować tym, któ­rych wkład w ra­to­wanie ludz­kie­go życia jest naj­więk­szy. Go­ść­mi te­go­rocz­nego spo­tka­nia byli Pre­zes Za­rządu Ma­zo­wiec­kiego Od­dzia­łu Okrę­go­we­go PCK w War­szawie pan prof. Jerzy Ko­towicz, przed­sta­wi­ciele Za­rządu Od­dzia­łu Re­jo­nowego PCK w Otwoc­ku z wicepre­zesem panem Mar­kiem Kopką, Bur­mistrz Mia­sta Kar­cze­wa – pan Mi­chał Rudz­ki, a zwłasz­cza za­słu­że­ni krwio­daw­cy zrze­szeni w kar­czew­skim Klu­bie HDK PCK.

Do­rocz­ne spo­tka­nia są o­ka­zją do u­ho­norowa­nia krwio­daw­ców. W tym roku od­zna­cze­ni i u­ho­norowa­ni zo­sta­li:

  • Od­zna­ką Ho­norowy Dawca Krwi Za­słu­żo­ny dla Zdro­wia Na­ro­du za od­da­nie ponad dwu­dzie­stu li­trów krwi przy­zna­ną przez Mi­nistra Zdro­wia: Ro­bert Frąt­czak, Ma­riusz Glin­ka, Da­mian Grzy­wacz, Jakub Kic­man, Hu­bert Maj­chrzyk, Artur Pa­ku­szew­ski, Roman Ro­szuk, Wal­de­mar Że­leź­nik , Adam Żó­raw­ski;
  • Odz­na­ką Ho­norową PCK II stop­nia za ponad czter­dziesto­let­nią dzia­łalność w PCK oraz od­da­nie ponad 65 li­trów krwi: Bo­gu­sław Ka­sprzak.
  • Odz­na­ką Ho­norową PCK IV stop­nia, za pięt­na­sto­le­tnie wspie­ra­nie dzia­łalności kar­czew­skiej or­ga­ni­zacji krwio­daw­ców: fir­mia BAKS Pań­stwa Bar­bary i Ka­zi­mie­rza Siel­skich z Kar­cze­wa;
  • Krysz­ta­ło­wym Ser­cem – naj­wyż­szym od­zna­cze­niem jakim może być u­ho­norowa­ny krwio­daw­ca: pre­zes klubu Krzysz­tof Ka­sprzak;
  • Odz­na­ką Za­słu­żo­ny Ho­norowy Dawca Krwi II stop­nia (srebr­ną): Mar­cin Bie­lec­ki, Ra­do­sław Duda, Agniesz­ka Jan­kow­ska, Jakub Kor­del, Anna Ma­jew­ska, Krzysz­tof Sta­ni­szew­ski, Ja­ro­sław To­kar­ski.
  • Odz­na­ką Za­słu­żo­ny Ho­norowy Dawca Krwi I stop­nia (złotą): Mar­cin Bie­lec­ki, Marek Ga­łąz­ka, Da­riusz Jur­kie­wicz, Ja­nusz Li­twiń­ski, Krzysz­tof Sta­ni­szew­ski;
  • Me­da­lem 100-lecia PCK przy­zna­nym przez Za­rząd Głów­ny Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża: Da­mian Grzy­wacz, Agniesz­ka Jan­kow­ska, Da­riusz Jur­kie­wicz, Bo­gu­sław Ka­sprzak, Ka­ro­li­na Ka­sprzak, Krzysz­tof Ka­sprzak, Jakub Kic­man, Ja­nusz Li­twiń­ski, Hu­bert Maj­chrzyk, Artur Pa­ku­szew­ski, Beata Sa­lach, Krzysz­tof Siel­ski, Krzysz­tof Sta­ni­szew­ski, Wal­de­mar Że­leź­nik;
  • po­nad­to Me­da­lem 100-lecia PCK firmy i in­sty­tu­cje: Urząd Miej­ski w Kar­cze­wie, Piotr Mar­czak z firmy MAGO, Firma „BAKS” Bar­bary i Ka­zi­mie­rza Siel­skich, Ry­szard Kraw­czyk z Pie­kar­ni „Sta­ro­pol­ska” oraz firma AUTO-SERWICE S.C. Grze­go­rza De­rewoń­ko.

Wszyst­kie me­da­le i wy­róż­nie­nia wrę­cza­li: Pre­zes Za­rządu Ma­zo­wiec­kiego Od­dzia­łu Okrę­go­we­go w War­szawie prof. Jerzy Ko­towicz, Wi­ce­pre­zes Za­rządu Od­dzia­łu Re­jo­nowego PCK w Otwoc­ku Marek Kopka oraz Bur­mistrz Kar­cze­wa Mi­chała Rudz­ki.

Miłą pa­miąt­ką dla wszyst­kich były wrę­czo­ne ce­ra­micz­ne płyt­ki o­kolicz­no­ściowe. Płyt­ki te spo­łecz­nie od stro­ny gra­ficz­nej o­pra­cowała Anna Maj­chrzyk, na­to­miast wy­pro­du­kował je za­kład ce­ra­micz­ny w Tu­bą­dzi­nie pana An­drze­ja Wo­dzyń­skie­go.

Miłą nie­spo­dzian­ką dla za­pro­szonych gości był kon­cer­ty w wy­ko­na­niu Lud­mi­ły Ma­łec­kiej, zna­nej ak­tor­ki scen mu­zycz­nych oraz ze­spó­łu Sto­wa­rzy­sze­nia Pa­sjo­natów Mu­zy­ki „Trzy Czwar­te”.

Uro­czy­stość zo­sta­ła zor­ga­ni­zowana dzię­ki wspar­ciu Urzę­du Miej­skiego w Kar­cze­wie, Miej­sko-Gmin­ne­go Ośrod­ka Kul­tury oraz firm: BAKS, pana Pio­tra Mar­czaka, Klu­czyk, Ki­szecz­ka, Otwoc­kiej Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wej, AUTO-SERWICE S.C. Grze­go­rza De­rewoń­ko, pie­kar­ni Sta­ro­pol­ska, ROLMOTOR, firmy ca­te­rin­go­wej pani Iwony Drozd, oraz fir­mie pana Zdzi­sła­wa Cie­śla­ka. Wszyst­kim do­na­torom Za­rząd Klubu HDK PCK przy Urzę­dzie Miej­skim w Kar­cze­wie ser­decz­nie dzię­ku­je­my.

Hdk Karczew 001
Hdk Karczew 002
Hdk Karczew 003
Hdk Karczew 004
Hdk Karczew 005
Hdk Karczew 006
Hdk Karczew 007
Hdk Karczew 008
Hdk Karczew 009
Hdk Karczew 010
Hdk Karczew 011
Hdk Karczew 012
 

 

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku