SK PCK w Gliniance dla Samanty

dla-samanty.jpg

Przez dwa o­stat­nie paź­dzier­niko­we ty­go­dnie u­cznio­wie Sz­ko­ły Pod­sta­wowej im. Win­cen­tego Wi­to­sa w Gli­nian­ce bar­dzo ak­tyw­nie włą­czy­li się w akcję Sz­kol­nego Koła PCK „Kart­ka dla Sa­man­ty”. Ro­dzi­na dziew­czyn­ki ze szpi­ta­la, w któ­rym leczy się rów­nież Jaś, uczeń tej szko­ły chory na ostrą bia­łacz­kę lim­fo­bla­stycz­ną – zwró­ci­ła się do u­czniów z proś­bą o wła­śnie takie wspar­cie w jej le­czeniu.

Sa­man­ta ma 11 lat i po­chodzi z Ra­do­mia. Za­cho­rowała na bia­łacz­kę pod­czas po­by­tu we Fran­cji w wa­kacje 2018 roku. Jej wy­ma­rzo­ny wy­jazd (na­gro­da za wzo­rowe za­cho­wanie i świet­ne wy­ni­ki w nauce) za­mie­nił się w walkę o zdro­wie i życie. Sa­man­ta prze­szła bar­dzo długą drogę i dziel­nie wal­czy z cho­robą. Ponad rok spę­dzi­ła w szpi­ta­lu. Na jej le­czenie udało się ze­brać o­grom­ną kwotę, za którą za­ku­pio­no bar­dzo drogi lek, który miał u­ra­to­wać jej życie. Nie­stety cho­roba nie daje za wy­gra­ną i strach po­wró­cił. Dla­te­go trze­ba wspie­rać dziew­czyn­kę w jej walce, by na jej twa­rzy za­go­ścił u­śmiech.

Sz­kol­ne Koło PCK za­chę­cało więc swo­ich ko­le­gów i ko­le­żan­ki w obu bu­dyn­kach szkół do wy­ko­na­nia kar­tek dla Sa­man­ty. Kar­tek po­wsta­ło bar­dzo wiele. A ich cel naj­waż­niej­szy to chwi­la ra­do­ści dla Sa­man­ty i mo­ty­wa­cja do walki z cho­robą. Mamy na­dzie­ję, że Sa­man­ta wróci do zdro­wia, do swo­jej klasy i szko­ły. Sa­man­to – nie pod­da­waj się! Je­steśmy z Tobą!

Wię­cej o co­dzien­nej walce Sa­man­ty z cho­robą można prze­czy­tać TUTAJ.

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku