„Dzień Darów Jesieni” w Gliniance

dary-jesieni.jpg

W Sz­ko­le Pod­sta­wowej im. Win­cen­tego Wi­to­sa w Gli­nian­ce, pod pa­tro­natem Klubu „Wie­wiór­ka” dzia­łają­ce­go przy Sz­kol­nym Kole PCK odbył się „Dzień Darów Je­sieni”. 23 wrze­śnia 2019 roku klasy 1–3 i dzie­ci z od­dzia­łów przed­szkol­nych u­ro­czy­ście po­wi­ta­ły je­sień. Każda z klas pod kie­run­kiem swo­ich wy­cho­waw­czyń przy­go­towa­ła i za­pre­zen­to­wała na wy­sta­wie bo­ga­te i prze­pięk­ne kosze z pol­ski­mi da­rami je­sieni: lasu, pola, o­grodu i sadu.

Wszyst­kich ze­bra­nych po­wi­ta­ła pani dy­rek­tor Te­resa Bąk. Na­stęp­nie o­pie­kun SK PCK – Bar­bara Bie­niek wy­gło­si­ła proz­drowot­ną po­ga­dan­kę na temat wa­lo­rów o­woców i wa­rzyw, a w szcze­gól­no­ści ja­błek. Na­le­ży pod­kre­ślić, że jabł­ko po­win­no być zja­dane co naj­mniej jedno dzien­nie, naj­le­piej ze skór­ką, bo tuż pod nią znaj­du­ją się cenne wi­ta­miny i skład­ni­ki mi­ne­ral­ne np. wapń i krzem. Wpły­wa­ją one ko­rzyst­nie na włosy i pa­znok­cie. Było też tro­chę hi­sto­rii (ślady ja­błek w Pol­sce się­ga­ją 1600 lat p.n.e.) oraz a­spek­tów wy­ko­rzysta­nia ich w kuch­ni jak rów­nież o­mó­wiono za­sady hi­gie­ny obowią­zu­jące przed zje­dzeniem owocu lub wa­rzywa. Na za­koń­cze­nie spo­tka­nia od­by­ła się de­gu­sta­cja ja­błek oraz pa­miąt­ko­we zdję­cia.

Dary Jesieni001
Dary Jesieni002
Dary Jesieni003
Dary Jesieni004
Dary Jesieni005
 

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku