„Wybieram zdrowie”

W ra­mach ob­chodów Świa­to­we­go Dnia Zdro­wia 25 kwiet­nia 2019 roku w Sz­ko­le Pod­sta­wowej w Gli­nian­ce odbył się IV Sz­kol­ny Fe­sti­wal Pio­sen­ki Zdro­wot­nej pod pa­tro­natem Szkolnego Koła PCK i Klubu „Wie­wiór­ka”. Te­go­rocz­nym te­ma­tem prze­wod­nim o­głoszonym przez Sz­kol­ne Koło PCK było hasło: „WYBIERAM ZDROWIE”.

Pod­czas te­go­rocz­nego fe­sti­wa­lu u­cznio­wie klas 1­­­­­‑5 i dzie­ci z od­dzia­łów przed­szkol­nych pod kie­run­kiem wy­cho­waw­ców za­pre­zen­to­wali pio­sen­ki o zdro­wiu po­chodzą­ce z re­per­tu­aru dzie­cięcego a także nowe, na­pi­sane do zna­nych me­lo­dii. Ubo­ga­ce­niem wy­stę­pów były re­kwi­zy­ty i spe­cjal­ne stro­je m.in. lu­do­we. Role kon­fe­ran­sjerek peł­ni­ły człon­ki­nie Za­rzą­du Sz­kol­nego Koła PCK.

Pod­czas czę­ści z u­dzia­łem klas młod­szych po­ja­wił się Kot Mle­czy­ław, któ­re­go wi­zy­ta w szko­le była na­gro­dą dla u­czniów klasy 3a za za­ję­cie 1. miej­sca w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie „Hi­sto­ria mleka”. Wraz z dy­rek­to­rem szko­ły p. Te­resą Bąk wrę­czał dy­plo­my i na­gro­dy lau­re­atom Sz­kol­nego Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go dla klas 1–3 „Dbam o zdro­wie każ­de­go dnia”.

W dal­szej czę­ści spo­tka­nia u­cznio­wie klas pierw­szych u­ro­czy­ście wstą­pi­li do Klubu „Wie­wiór­ka. Po krót­kim wy­stę­pie o­trzy­ma­li le­gi­ty­ma­cje klubu.

Po spo­tka­niu w hali Kot Mle­czy­sław udał się na spo­tka­nie z klasą 3a. Były to za­ję­cia e­du­ka­cyj­ne na któ­rych u­cznio­wie roz­wią­zy­wa­li róż­no­rod­ne za­dania wy­ka­zu­jąc się zna­ko­mi­tą wie­dzą na temat mleka i jego prze­two­rów. Z rąk Kota Mle­czy­sława o­trzy­ma­li pa­miąt­ko­we dy­plo­my i na­gro­dy u­fun­do­wa­ne przez Pol­ską Izbę Mleka.

Konkurs 001
Konkurs 002
Konkurs 003
Konkurs 004
Konkurs 005
Konkurs 006
 

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku