Jubileuszowe spotkanie

jubileusz.jpg

W czwartkowe popołudnie, 2 maja 2019 roku w Te­atrze Miej­skim im. Stefana Ja­racza w Otwoc­ku od­by­ła się u­ro­czy­stość z o­ka­zji 100-lecia Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża i 20-lecia re­ak­ty­wacji Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża w Otwoc­ku. Go­ść­mi u­ro­czy­sto­ści byli: wła­dze Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża na czele z panem prof. Je­rzym Ko­towi­czem pre­zesem za­rzą­du Ma­zo­wiec­kiego Od­dzia­łu Okrę­go­we­go PCK w War­szawie, a także panią Ho­nora­tą Krzy­woń dy­rek­to­rem biura Ma­zo­wiec­kiego Od­dzia­łu Okrę­go­we­go PCK w War­szawie, wła­dze sa­mo­rzą­dowe na czele z panem Paw­łem Walo wi­ce­prezy­den­tem Mia­sta Otwoc­ka oraz prze­wod­ni­czą­cą Rady Mia­sta Otwoc­ka panią Mo­ni­ka Kwiek, a także pan Krzysz­tof Kłó­sek wi­ce­sta­ro­sta po­wia­tu o­twoc­kiego. Obecny wśród nas był również pan Michał Rudzki burmistrz Karczewa. Go­ść­mi spe­cjal­ny­mi u­ro­czy­sto­ści byli: pan Win­fried Er­le­bach prze­wod­ni­czą­cy Nie­miec­kiego Czer­wo­nego Krzy­ża w Len­nestadt wraz z grupą na­szych czer­wo­nokrzy­skich przy­ja­ciół oraz pan Ste­fan Hundt bur­mistrz Len­nestadt wraz z de­lega­cją z u­rzę­du.

Z wiel­ką dumą pre­zes o­twoc­kiego PCK Re­na­ta Au­gusty­niak po­wi­ta­ła re­ak­ty­wato­rów Czer­wo­nego Krzy­ża sprzed 20 lat i ludzi, któ­rzy na nowo bu­dzi­li do życia o­twoc­kie struk­tury PCK: pana Adama Wy­soc­kie­go, pana Ju­liusza Mi­na­kow­skiego, pań­stwa Da­nu­tę i An­drzeja Bo­dal­skich, pana Ma­riusza Mi­na­kow­skiego. Wśród nich znajduje sie również pan Wiesław Olczyk, który od dwudziestu lat wiernie trwa na czerwonokrzystkim posterunku, wcześniej jako prezezes, a dziś jako Delegat na Mazowiecki Zjad Okręgowy, ale nadto jako działacz wyjatkowo mocno oddany pracy na rzecz naszych podopiecznych.

Go­ści­liśmy rów­nież spon­sorów: panią Marię Kopkę – pro­ku­ren­ta firmy P.K.TELE, na­sze­go głów­ne­go spon­sora, panią Mał­go­rzatę Stań­czak – peł­no­moc­ni­ka za­rzą­du OSM, pana An­drzeja Kobzę – prze­wod­ni­czą­cego Rady Na­dzor­czej OSM, panią Ka­tarzy­nę Jur­kow­ską z firmy Hil­de­gard Brauk­mann Ko­sme­tik oraz panią Mag­dale­nę Wy­so­czań­ską.

Obec­ni byli o­czy­wi­ście człon­kowie Za­rządu i Ko­mi­sji Re­wi­zyj­nej oraz dzia­łacze czer­wo­nokrzy­scy z po­wia­tu o­twoc­kiego i z in­nych re­jo­nów, a także dobry duch pol­sko-nie­miec­kich wy­mian – pani Do­mi­nika Py­zow­ska, dzię­ki któ­rej mo­że­my się po­ro­zu­mie­wać z na­szy­mi nie­miec­kimi przy­ja­ciółmi.

Uroczystość rozppoczęła się odśpiewaniem hymnu Polskiego Czerwonego Krzyża. Niecodziennie można usłyszeć hymn naszej organizacji na żywo. Podczas jubileuszowego spotkania pomógł nam Chór „Lira” z Parafii Św. Wincentego à Paulo w Otwocku.

Re­na­ta Au­gusty­niak za­znaczy­ła, że u­ro­czy­stość ju­bi­le­uszo­wa nie mo­gła­by się odbyć bez o­grom­ne­go wspar­cia fi­nan­so­we­go po­chodzą­ce­go z bu­dże­tu Mia­sta Otwoc­ka oraz bez wspar­cia spon­sorów. Po­dzię­kowa­ła wszyst­kim za to wspar­cie. Słowa po­dzię­kowa­nia skie­ro­wa­ła rów­nież do pana Sta­ro­sty za u­fun­do­wa­nie sta­tu­etek dla za­słu­żo­nych dzia­łaczy na­szej or­ga­ni­zacji.

Pa­tro­natem ho­norowym u­ro­czy­stość ob­ję­li: pan Pre­zy­dent Mia­sta Otwoc­ka oraz pan Sta­ro­sta Po­wia­tu Otwoc­kiego. Zaś pa­tro­nat me­dial­ny spra­wo­wał ty­go­dnik „Linia Otwoc­ka”.

Po o­kolicz­no­ściowych wy­stą­pie­niach na­szych gości nad­szedł czas na przy­jem­ność: mie­liśmy nie­za­po­mnianą o­ka­zję wy­słu­chać kon­cer­tu w wy­ko­na­niu kwar­te­tu smycz­ko­we­go, który za­chwy­cił licz­nie ze­bra­ną pu­blicz­ność.

Ko­lej­ną czę­ścią było u­ho­norowa­nie osób szcze­gól­nie za­słu­żo­nych dla PCK w Otwoc­ku. I tak:

Odz­na­ki Ho­norowe PCK II stop­nia o­trzy­ma­li:

 • Re­na­ta Au­gusty­niak
 • Marek Kopka
 • Wie­sław Ol­czyk

Ty­tu­ła­mi „Am­ba­sador Otwoc­ka” przez Pre­zy­dent Mia­sta Otwoc­ka u­ho­norowa­ni zo­sta­li:

 • Do­mi­nika Py­zow­ska
 • Win­fried Er­le­bach
 • Karin Er­le­bach
 • Ale­xan­der Stem­mer

Otwoc­kie So­sen­ki o­trzy­ma­li:

 • Złota So­sen­ka:
 • Re­na­ta Au­gusty­niak
 • Srebr­ne So­sen­ki:
 • Ja­ni­na Bed­narz
 • Alcja Zaron
 • Krzysz­tof Ka­sprzak
 • Marek Kopka
 • Roman Mądry
 • Wie­sław Ol­czyk
 • Adam Wi­śniew­ski
 • Artur Wo­łoszy­nek
 • Wal­de­mar Że­leź­nik

Sta­tu­et­ki Sta­ro­sty o­twoc­kiego o­trzy­ma­li:

 • Wal­de­mar Że­leź­nik
 • Jakub Kic­man
 • Artur Pa­ku­szew­ski
 • Ka­ro­li­na Ka­sprzak
 • Artur Wo­łoszy­nek
 • Adam Wi­śniew­ski
 • Marek Kopka
 • Wie­sław Ol­czyk
 • Krzysz­tof Ka­sprzak
 • Re­na­ta Au­gusty­niak
 • Roman Mądry
 • An­drzej Moż­dżyń­ski
 • Ali­cja Zaron
 • Ja­ni­na Bed­narz
 • Bar­bara Bie­niek
 • Ur­szu­la An­kie­wicz
 • Ur­szu­la Maj­chrzak
 • Da­mian Grzy­wacz
 • Hu­bert Maj­chrzyk
 • Mał­go­rzata Gaw­roń­ska
 • Wła­dy­sław Da­riusz Ło­kie­tek
 • Beata An­drzejewska-Szulc
 • Firma P.K.TELE
 • Firma BAKS
 • Pie­kar­nia Sta­ro­pol­ska
 • Iwona Drozd
 • Krzysz­tof Siel­ski
 • Urząd Miej­ski w Kar­cze­wie
 • Otwoc­ka Spół­dziel­nia Miesz­ka­nio­wa
 • Gmin­ne Przedsz­ko­le nr 3 „Ługuś” w Kar­cze­wie

Dy­plo­ma­mi ho­norowymi przez Za­rząd OR PCK w Otwoc­ku wy­róż­nie­ni zo­sta­li:

 • Da­nu­ta i An­drzej Bo­dal­scy
 • Ju­liusz Mi­na­kow­ski
 • Ma­riusz Mi­na­kow­ski
 • Adam Wi­śniew­ski
 • Firma P.K.TELE
 • Otwoc­ka Spół­dziel­nia Miesz­ka­nio­wa
 • Firma Hil­de­gard Brauk­mann Ko­sme­tik
 • Mag­dale­na Wy­so­czań­ska

Wszy­scy wy­róż­nie­ni, a także wszy­scy o­bec­ni na u­ro­czy­sto­ści o­trzy­ma­li pre­zen­ty od na­sze­go spon­sora – firmy Hil­de­gard Brauk­mann Ko­sme­tik.

Fot. dzięki uprzejmości UM Otwocka.

Jubileusz 001
Jubileusz 002
Jubileusz 003
Jubileusz 004
Jubileusz 005
Jubileusz 006
Jubileusz 007
Jubileusz 008
Jubileusz 009
Jubileusz 010
Jubileusz 011
Jubileusz 012
Jubileusz 013
Jubileusz 014
Jubileusz 015
Jubileusz 016
Jubileusz 017
Jubileusz 018

Fot. dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Otwocku

Jubileusz2 001
Jubileusz2 002
Jubileusz2 003
Jubileusz2 004
Jubileusz2 005
Jubileusz2 006
Jubileusz2 007
Jubileusz2 008
Jubileusz2 009
Jubileusz2 010
Jubileusz2 011
Jubileusz2 012
Jubileusz2 013
Jubileusz2 015
Jubileusz2 016
Jubileusz2 017
Jubileusz2 018
Jubileusz2 019
Jubileusz2 020
 

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku