Zjazd Zwyczajny w Mazowieckim Oddziale Okręgowym PCK

zjazd-moo-01.jpg

W dniu 22 wrze­śnia 2018 roku pre­zes za­rzą­du Od­dzia­łu Re­jo­nowego PCK w Otwoc­ku, Re­na­ta Au­gusty­niak wraz z de­lega­tem OR PCK w Otwoc­ku na Zjazd Okrę­go­wy PCK Wie­sła­wem Ol­czy­kiem, u­czest­ni­czy­li w ob­ra­dach Zjaz­du Zwy­czaj­ne­go w Ma­zo­wiec­kim Od­dzia­le Okrę­go­wym PCK w War­szawie.

Głów­nym celem każ­de­go Zjaz­du jest przed­sta­wienie spra­woz­dania z dzia­łal­no­ści za­rzą­du, spra­woz­dania z pracy biura od­dzia­łu, a także ko­mi­sji re­wi­zyj­nej. Efek­tem przed­sta­wio­nych i tym razem spra­woz­dań był wnio­sek ko­mi­sji re­wi­zyj­nej o u­dzie­lenie ab­so­lu­torium, które de­lega­ci ma­zo­wiec­cy jed­no­głośnie za­rzą­do­wi u­dzie­lili.

Dru­gim bar­dzo waż­nym te­ma­tem, pod­ję­tych przez człon­ków za­rzą­du MOO PCK było zbli­ża­ją­ce się 100-lecie PCK i plany zwią­za­ne z ob­choda­mi tego ju­bi­le­uszu na Ma­zow­szu.

Ze­bra­ni o­mó­wi­li po­my­sły, po­dzie­lili się wła­sny­mi spo­strze­żenia­mi i do­tych­czas za­plano­wany­mi dzia­łaniami.

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku