10 lat współpracy z Niemieckim Czerwonym Krzyżem w Lennestadt

lennestadt.jpg

W dniach 5–8 lipca 2018 roku trzy­osobowa de­lega­cja Od­dzia­łu Re­jo­nowego PCK w Otwoc­ku od­wie­dziła part­ner­skie mia­sto Otwoc­ka – Len­nestadt i przy­ja­ciół z Nie­miec­kiego Czer­wo­nego Krzy­ża. Oka­zja była szcze­gól­na, gdyż wła­śnie mija 10 lat na­szej czer­wo­nokrzy­skiej, mię­dzy­na­ro­dowej współ­pra­cy, a także mię­dzy­ludz­kiej przy­jaź­ni. Pierw­szy raz spo­tka­li­śmy się w Len­nestadt w 2008 roku, gdy Nie­miec­ki Czer­wo­ny Krzyż ob­chodził u­ro­czy­stość 100-lecia ist­nie­nia.

Pre­zes OR PCK w Otwoc­ku Re­na­ta Au­gusty­niak, wi­ce­prezes Marek Kopka oraz prze­wod­ni­czą­cy Re­jo­nowej Ko­mi­sji Re­wi­zyj­nej PCK w Otwoc­ku Wie­sław Ol­czyk czas w Len­nestadt spę­dzi­li na pod­su­mowa­niu dzie­się­cio­let­niej współ­pra­cy, o­ma­wiali wspól­ne plany oraz zbli­ża­ją­cy się ju­bi­le­usz 100. rocz­ni­cy ist­nie­nia Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża.

Cie­szy­my się z 10 lat na­szej czer­wo­nokrzy­skiej współ­pra­cy, po­mocy i wspar­cia na­szych nie­miec­kich przy­ja­ciół i mamy na­dzie­ję, że or­ga­ni­zacyj­ne part­ner­stwo po­trwa jesz­cze wiele dzie­się­cio­leci!

Do zo­ba­cze­nia za rok w Otwoc­ku!

lennestadt
lennestadt
lennestadt
lennestadt
lennestadt
lennestadt
lennestadt
lennestadt
lennestadt
lennestadt
lennestadt
lennestadt
lennestadt
lennestadt
lennestadt
lennestadt
lennestadt
lennestadt
lennestadt
lennestadt
 

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku