Medal Honorowy dla Klubu HDK PCK w Karczewie

medal-karczew.jpg

Pod­czas u­ro­czy­stej sesji Rady Miej­skiej w Kar­cze­wie, z o­ka­zji 470. rocz­ni­cy nadania Kar­cze­wo­wi praw miej­skich, która od­by­ło się 21 stycz­nia 2018 roku, wrę­czo­no za­słu­żo­nym dla Kar­cze­wa miesz­kań­com i or­ga­ni­zacjom spo­łecz­nym ho­norowe od­zna­ki „Za dzia­łal­ność na rzecz Mia­sta i Gminy Kar­cze­wa”. Wśród wy­róż­nio­nych or­ga­ni­zacji zna­lazł się dzia­łają­cy przy Urzę­dzie Miej­skim w Kar­cze­wie Klub Ho­norowych Daw­ców Krwi PCK.

medal-
medal-
 

To wy­róż­nie­nie jest do­wodem tego, że klub krwio­daw­ców z Kar­cze­wa jest dla władz sa­mo­rzą­dowych tego mia­sta ważny i wy­so­ko o­ce­nia­ny. Na ocenę tę człon­kowie i wo­lon­ta­riu­sze klubu za­praco­wali pięt­na­sto­le­tnią dzia­łal­no­ścią i ty­sią­cem dwu­stu pięć­dzie­sięcio­ma li­tra­mi od­da­nej ho­norowo krwi.

W i­mie­niu klubu medal o­de­brał pre­zes Krzysz­tof Ka­sprzak, który dzię­ku­jąc za o­trzy­ma­ne przez klub wy­róż­nie­nie pod­kre­ślił, że jest ono za­słu­gą tak krwio­daw­ców, jak i wielu Przy­ja­ciół wspie­ra­ją­cych dzia­łal­ność krwio­daw­ców.

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku