Apel do Krwiodawców

hdk2017.jpg

Dro­dzy Kr­wio­daw­cy!

Dzię­ku­je­my Wam za to, że je­ste­ście, że nie za­po­mi­nacie o tym, jak cen­nym darem jest Wasza krew. To pięk­ne, że mo­że­my się spo­ty­kać pod­czas akcji ho­norowe­go od­da­wania krwi, za­rów­no w Sz­ko­le Pod­sta­wowej nr 12 im. Kor­ne­la Ma­ku­szyń­skie­go w Otwoc­ku, jak i w in­nych miej­scach, gdzie Kluby HDK PCK or­ga­ni­zu­ją akcje na te­renie na­sze­go po­wia­tu.

Klub Ho­norowych Daw­ców Krwi PCK Puls Otwoc­ka or­ga­ni­zu­je swoje akcje, w go­ścin­nych pro­gach SP12 już od ponad 15 lat. Zaw­sze świe­ciliśmy przy­kła­dem, że akcje te są do­brze zor­ga­ni­zowane, dużo jest krwio­daw­ców sta­łych, a co akcję grono to się po­więk­sza­ło.

Ostat­ni­mi czasy daje się za­uważyć spa­dek za­in­te­reso­wania od­da­waniem krwi w Otwoc­ku, co nas bar­dzo smuci, a po­ten­cjal­nych bior­ców naj­cen­niej­szego leku – krwi, za­pew­ne na­pawa nie­po­kojem.

Dro­dzy Pań­stwo!

Obudź­my w sobie na nowo ducha so­li­dar­no­ści z o­soba­mi po­trze­bu­ją­cy­mi na­szej po­mocy. Nie za­po­mi­naj­my o nich, bo jak wiemy wy­świad­czo­ne innej o­sobie dobro za­wsze po­wra­ca. Czę­sto ze zdwo­joną siłą.

Przy­po­mi­na­my, że ter­mi­narz o­twar­tych akcji HDK PCK znaj­du­je się na na­szej stro­nie in­ter­neto­wej, bę­dzie­my rów­nież prze­sy­łać tym Pań­stwu, któ­rzy po­zosta­wi­li nam swoje ad­re­sy e-ma­ilo­we, jak w prze­szło­ści in­for­ma­cje o zbli­ża­ją­cych się ak­cjach.

Bądź­my razem, jak w prze­szło­ści!

W i­mie­niu Za­rzą­du OR PCK w Otwoc­ku oraz Klubu HDK PCK Puls Otwoc­ka
Z czer­wo­nokrzy­skim po­zdrowie­niem
Re­na­ta Au­gusty­niak

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku