Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

zjazd.jpg

Dnia 20 lu­te­go 2016 roku odbył się – po­prze­dzony kam­panią spra­woz­daw­czo-wy­bor­czą w jed­nost­kach pod­sta­wowych PCK tj. szkol­nych ko­łach, klu­bach HDK i ko­łach śro­dowi­skowych – Zjazd Spra­woz­daw­czo-Wy­bor­czy Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża w Otwoc­ku.

Na po­cząt­ku Zjaz­du, w u­ro­czy­stej at­mos­fe­rze zo­sta­ły wrę­czo­ne dwie Odz­na­ki Ho­norowe Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża oraz jedno od­zna­cze­nie Za­słu­żo­ny Ho­norowy Dawca Krwi PCK.

Odz­na­kę Ho­norową PCK stop­nia II o­trzy­mał pan Krzysz­tof Ka­sprzak, Odz­na­kę Ho­norową PCK stop­nia III o­trzy­mał pan Roman Mądry, zaś od­zna­cze­nie ZHDK PCK o­trzy­mał pan Ma­riusz Glin­ka. Wszyst­kim od­zna­czonym ser­decz­nie gra­tu­luje­my!

W cza­sie trwa­nia Zjaz­du, w i­mie­niu człon­ków za­rzą­du Od­dzia­łu Re­jo­nowego PCK w Otwoc­ku, spra­woz­danie z czte­ro­let­niej ka­den­cji zło­żyła pre­zes Re­na­ta Ka­bala. Spra­woz­danie z kon­tro­li za­rzą­du zło­żył także prze­wod­ni­czą­cy Re­jo­nowej Ko­mi­sji Re­wi­zyj­nej PCK w Otwoc­ku Wie­sław Ol­czyk, koń­cząc je wnio­skiem o u­dzie­lenie u­stę­pują­ce­mu za­rzą­do­wi ab­so­lu­torium. Ab­so­lu­torium u­dzie­lo­no jed­no­głośnie. W dal­szej czę­ści Zjaz­du od­by­ły się wy­bo­ry no­wych władz.

Na kadencję 2016–2020 wybrano:

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otwocku:
Renata Kabala – prezes zarządu
Marek Kopka – wiceprezes
Krzysztof Kasprzak – członek zarządu
Waldemar Żeleźnik – członek zarządu

Rejonowa Komisja Rewizyjna PCK w Otwocku:
Wiesław Olczyk – przewodniczący
Jakub Kicman – zastępca przewodniczącego
Adam Wiśniewski – członek komisji

Delegat na Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PCK:
Wiesław Olczyk

zjazd-
zjazd-
zjazd-
zjazd-
zjazd-
zjazd-
zjazd-
zjazd-
zjazd-
zjazd-
zjazd-
zjazd-
zjazd-
zjazd-
zjazd-
zjazd-
zjazd-
zjazd-
zjazd-
zjazd-
zjazd-
zjazd-
 

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku