Wielkanocny uśmiech

paczki.jpg

Przed świę­tami Wiel­ka­noc­ny­mi w 2016 roku, dzię­ki pie­nią­dzom po­chodzą­cym z 1%, a także dzię­ki po­mocy firmy Uni­le­ver i pro­du­cen­ta o­woców z So­bień Je­zior, zo­sta­nie roz­da­nych ponad 60 pa­czek żyw­no­ściowych. Pomoc, jak za­wsze, o­trzy­ma­ją pod­opiecz­ni Od­dzia­łu Re­jo­nowego PCK w Otwoc­ku i ich ro­dzi­ny.

Mamy na­dzie­ję, że na ko­lej­ne świę­ta nie za­brak­nie osób i firm chcą­cych wes­przeć po­mocową dzia­łal­ność PCK a tym samym bez­po­śred­nio pomów o­sobom ta­kiej po­mocy po­trze­bu­ją­cym. Te­go­rocz­nym spon­sorom ser­decz­nie dzię­ku­je­my!

paczki-
paczki-
paczki-
paczki-
paczki-
paczki-
 

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku