„Koperta życia” w Otwocku Wielkim

koperta1.jpg

Klub Ho­norowych Daw­ców Krwi w Kar­cze­wie, wspól­nie z Ochot­ni­czą Stra­żą Po­żar­ną w Otwoc­ku Wiel­kim, Pa­rafią Matki Bo­skiej Ostro­bram­skiej w Otwoc­ku Wiel­kim i SK PCK ze Sz­ko­ły Pod­sta­wowej w Nad­brze­żu, prze­pro­wa­dził ko­lej­ną akcję „Ko­perta Życia”. Akcja od­by­ła się w nie­dzielę, 29 paź­dzier­nika, przed ko­ściołem w Otwoc­ku Wiel­kim. Od stro­ny lo­gi­stycz­nej akcję przy­go­towa­li stra­żacy z pre­zesem Łu­ka­szem Płacz­kiem, a od stro­ny me­ry­to­rycz­nej Za­rząd Klubu HDK PCK.

Dzię­ki u­przej­mo­ści pro­bosz­cza ks. Ja­nu­sza Krzy­żew­skiego, pre­zes klubu HDK PCK w Kar­cze­wie Krzysz­tof Ka­sprzak, po każ­dej Mszy św. in­for­mował o akcji oraz jej zna­cze­niu szcze­gól­nie dla ludzi cho­rych i sa­mot­nych.

Całą akcję sfi­nan­so­wali spon­sorzy, głów­nie firma BAKS pań­stwa Bar­bary i Ka­zi­mie­rza Siel­skich z Kar­cze­wa oraz pan Ta­de­usz Jobda. W akcji u­dział wzię­ło ponad 200 osób.

Czy­ste druki „Ko­pert Życia” są rów­nież do po­bra­nia w Urzę­dzie Miej­skim w Kar­cze­wie, w OSP w Otwoc­ku Wiel­kim, a także w Sz­kol­nym Kole PCK w Nad­brze­żu.

Koperta1
Koperta2
Koperta3
Koperta4
 

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku