Krwiodawcy z Karczewa na Pikniku Służb Ratowniczych

piknik_001.jpg

9 wrze­śnia 2023 roku, na placu przy Ze­spo­le Szkół im. ks. Kar­dy­nała Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go w Kar­cze­wie odbył się Ma­zo­wiec­ki Dzień Służb Ra­tow­ni­czych. Or­ga­ni­zato­rami im­pre­zy byli: Ochot­ni­cza Straż Po­żar­na w Otwoc­ku Wiel­kim, Ze­spół Szkół im. ks. Kar­dy­nała St. Wy­szyń­skie­go w Kar­cze­wie. Pa­tro­nat nad u­ro­czy­sto­ścią objął Mar­szałek Wo­je­wódz­twa Ma­zo­wiec­kiego Adam Stru­zik.

Na pik­niku go­ści­ło wiele for­ma­cji woj­skowych i stra­żac­kich Nie za­brało także sto­iska pro­mu­ją­cego krwio­daw­stwo, a wy­sta­wio­ne­go przez Klub Ho­norowych Daw­ców Krwi PCK przy Urzę­dzie Miej­skim w Kar­cze­wie. Trze­ba przy­znać, że za­in­te­reso­wanie sto­iskiem krwio­daw­ców było spore. Odwie­dza­ją­ce nasze sto­isko osoby chęt­nie się­ga­ły po ma­te­riały pro­mocyj­ne, in­te­reso­wa­ły się ter­mi­na­rzem akcji krwio­daw­stwa, oraz moż­li­wo­ścią wstą­pie­nia do klubu. Ogó­łem od­wie­dziło nas około 200 osób. Na­le­ży o­cze­ki­wać, że nie­któ­re z tych osób po­dej­mą de­cy­zję o od­da­waniu krwi, a nie­któ­rzy za­pi­szą się do klubu.

Po wstęp­nych roz­mowach z dy­rek­tor szko­ły panią Ewą Ko­wa­lik roz­pocz­nie­my w paź­dzier­niku. spo­tka­nia pro­mu­ją­ce krwio­daw­stwo w naj­star­szych kla­sach szko­ły, a z panem Łu­ka­szem Płacz­kiem, pre­zesem OSP w Otwoc­ku Wiel­kim pla­nu­je­my wspól­ną akcję Ko­per­ta Życia na te­renie wsi Otwock Wiel­ki.

Klub na pik­niku re­prezen­to­wa­li – pre­zes klubu Krzysz­tof Ka­sprzak, wicepre­zes klubu Wal­de­mar Że­leź­nik oraz Do­mi­nik Mo­drze­jew­ski.

Piknik 002
Piknik 003
Piknik 004
Piknik 005
Piknik 006
 

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku