VI Szkolny Festiwal Piosenki Zdrowotnej „Zdrowie dla wszystkich”

festiwal_004.jpg

Z o­ka­zji Świa­to­we­go Dnia Zdro­wia, we wto­rek 28 marca w Sz­ko­le Pod­sta­wowej im. Win­cen­tego Wi­to­sa odbył się VI Fe­sti­wal Pio­sen­ki Zdro­wot­nej pod ha­słem „Zdro­wie dla wszyst­kich”. Fe­sti­wal zo­stał zor­ga­ni­zowany pod pa­tro­natem Sz­kol­ne­go Koła PCK i Klubu „Wie­wiór­ka”. Wzię­ły w nim u­dział dzie­ci z od­dzia­łów przed­szkol­nych i u­cznio­wie klas I–III. Posz­cze­gól­ne klasy, pod kie­run­kiem swo­ich wy­cho­waw­ców, przy­go­towa­ły i za­pre­zen­to­wały bo­ga­ty re­per­tu­ar pio­se­nek pro­mu­ją­cych zdro­wy styl życia. Wy­stę­py wo­kal­ne wzbo­ga­cone były spe­cjal­nie przy­go­towa­nymi stro­ja­mi i róż­no­rod­ny­mi re­kwi­zy­ta­mi. W roli kon­fe­ran­sjerów wy­stą­pi­li człon­kowie SK PCK z klasy ósmej.

Po wy­stę­pach wo­kal­nych zo­stał roz­strzy­gnię­ty Kon­kurs Pla­stycz­ny SK PCK i Klubu „Wie­wiór­ka” pod ha­słem „Jem zdro­wo i ko­lorowo”. Kon­kurs cie­szył się o­grom­nym za­in­te­reso­waniem w kla­sach I–III. Wzię­ło w nim u­dział 41 u­czniów. Naj­cie­kaw­sze prace zo­stały wy­eks­po­nowa­ne pod­czas fe­sti­wa­lu. Lau­re­aci, a było ich aż 14, o­trzy­ma­li pa­miąt­ko­we dy­plo­my oraz na­gro­dy. Dla wszyst­kich u­czest­ni­ków cze­ka­ły nie­spo­dzian­ki pro­mu­ją­ce zdro­we od­ży­wia­nie.

Ostat­nim punk­tem pro­gra­mu było u­ro­czy­ste wstą­pie­nie u­czniów klas pierw­szych do Klubu „Wie­wiór­ka”. Kan­dy­daci zo­sta­li za­po­znani z za­sadami człon­kostwa oraz wy­słu­cha­li krót­kiej po­ga­dan­ki na temat zdro­wego od­ży­wia­nia i zasad hi­gie­ny jamy ust­nej. Zaś­pie­wali pio­sen­kę „Myj zęby”, a na­stęp­nie z rąk swo­ich wy­cho­waw­ców o­trzy­ma­li le­gi­ty­ma­cje Klubu „Wie­wiór­ka”.

Gra­tu­luje­my na­szym naj­młod­szym u­czniom ta­len­tów wo­kal­nych i pla­stycz­nych.

Festiwal 001
Festiwal 002
Festiwal 003
Festiwal 004
Festiwal 005
Festiwal 006
Festiwal 007
 

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku