W drodze

pck_004.jpg

Wielu u­chodź­ców z Ukra­iny u­cie­kło ze swo­ich domów z tym co mieli na sobie, e­wen­tu­al­nie z nie­wiel­ką torbą czy ple­ca­kiem. Chcąc wró­cić do swo­ich domów, lub prze­mie­ścić się, czę­sto z ko­niecz­no­ści nie mają się w co spa­ko­wać (w na­szym kraju o­trzy­ma­li prze­cież o­dzież, obu­wie, inne ar­ty­ku­ły o­sobi­stej po­trze­by). Dzie­ci, które tra­fi­ły do pol­skich szkół nie miały ple­ca­ków, ar­ty­ku­łów szkol­nych.

W związ­ku z tym, dzię­ki moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z za­so­bów ma­gazy­no­wych MOO PCK w War­szawie ob­da­rowu­je­my u­chodź­ców m.in. wa­liz­kami, ple­ca­kami.

W dniu 16 li­sto­pa­da 2022 roku ko­lej­nym już trans­por­tem przy­wieź­liśmy do Otwoc­ka wa­liz­ki, ple­ca­ki wraz z wy­praw­kami dla dzie­ci. Do­dat­kowo, tym samym trans­por­tem przy­wie­zio­ne zo­sta­ło około 750 kg żyw­no­ści.

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my na­sze­mu głów­ne­mu spon­sorowi, fir­mie P.K.Tele sp.j. Jacek Pa­pro­ta Da­riusz Ku­li­kow­ski za nie­od­płat­ne u­ży­cze­nie sa­mo­chodu wraz z pa­li­wem.

Pck 001
Pck 002
Pck 003
Pck 004
Pck 005
Pck 006
 

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku