koperta1.jpg

Klub Ho­norowych Daw­ców Krwi w Kar­cze­wie, wspól­nie z Ochot­ni­czą Stra­żą Po­żar­ną w Otwoc­ku Wiel­kim, Pa­rafią Matki Bo­skiej Ostro­bram­skiej w Otwoc­ku Wiel­kim i SK PCK ze Sz­ko­ły Pod­sta­wowej w Nad­brze­żu, prze­pro­wa­dził ko­lej­ną akcję „Ko­perta Życia”. Akcja od­by­ła się w nie­dzielę, 29 paź­dzier­nika, przed ko­ściołem w Otwoc­ku Wiel­kim. Od stro­ny lo­gi­stycz­nej akcję przy­go­towa­li stra­żacy z pre­zesem Łu­ka­szem Płacz­kiem, a od stro­ny me­ry­to­rycz­nej Za­rząd Klubu HDK PCK.

Czytaj dalej...

festiwal_005.jpg

Z o­ka­zji Świa­to­we­go Dnia Zdro­wia, we wto­rek 28 marca w Sz­ko­le Pod­sta­wowej im. Win­cen­tego Wi­to­sa odbył się VI Fe­sti­wal Pio­sen­ki Zdro­wot­nej pod ha­słem „Zdro­wie dla wszyst­kich”. Fe­sti­wal zo­stał zor­ga­ni­zowany pod pa­tro­natem Sz­kol­ne­go Koła PCK i Klubu „Wie­wiór­ka”. Wzię­ły w nim u­dział dzie­ci z od­dzia­łów przed­szkol­nych i u­cznio­wie klas I–III. Posz­cze­gól­ne klasy, pod kie­run­kiem swo­ich wy­cho­waw­ców, przy­go­towa­ły i za­pre­zen­to­wały bo­ga­ty re­per­tu­ar pio­se­nek pro­mu­ją­cych zdro­wy styl życia. Wy­stę­py wo­kal­ne wzbo­ga­cone były spe­cjal­nie przy­go­towa­nymi stro­ja­mi i róż­no­rod­ny­mi re­kwi­zy­ta­mi. W roli kon­fe­ran­sjerów wy­stą­pi­li człon­kowie SK PCK z klasy ósmej.

Czytaj dalej...

hdk1.jpg

24 wrze­śnia Bur­mistrz Kar­cze­wa za do­tych­cza­sowe do­kona­nia Klubu Ho­norowych Daw­ców Krwi przy Urzę­dzie Miej­skim w Kar­cze­wie u­ho­norował klub Ho­norowym Wy­róż­nie­niem Bur­mistrza Kar­cze­wa „Za­słu­żo­ny dla Kar­czew­skiej Kul­tury”. W i­mie­niu Klubu sta­tu­et­kę o­de­brał pre­zes klubu Krzysztof Ka­sprzak, który o­trzy­mał taką samą sta­tu­et­kę za ca­ło­kształt do­konań w za­kre­sie kul­tury.
W  cza­sie mi­ja­ją­ce­go dwu­dzie­sto­lecia za­rząd klubu zor­ga­ni­zował 221 akcji krwio­daw­stwa pod­czas któ­rych po­bra­no ponad 1667 li­trów krwi.

Czytaj dalej...

na-pomoc-ukrainie.jpg

W związ­ku z tra­gicz­ny­mi wy­da­rze­niami na Ukra­inie, Pol­ski Czer­wo­ny Krzyż u­rucha­mia zbiór­kę środ­ków pod ha­słem #NaPomocUkrainie. PCK jest przy­go­towa­ny, aby zor­ga­ni­zować pomoc dla oby­wa­te­li Ukra­iny po­szkodowa­nych w wy­ni­ku kon­flik­tu zbroj­ne­go.

Pol­ski Czer­wo­ny Krzyż na bie­żą­co mo­ni­toru­je sy­tu­ację i do­stosowu­je swoje dzia­łania do pa­nu­ją­cych wa­run­ków. Uru­cha­miamy zbiór­kę środ­ków fi­nan­so­wych na rzecz po­mocy o­fia­rom wojny na Ukra­inie. Wszyst­kie nasze akcje będą sko­or­dy­nowa­ne z dzia­łaniami Mię­dzy­na­ro­dowej Fe­dera­cji Sto­wa­rzy­szeń Czer­wo­nego Krzy­ża i Czer­wo­nego Półk­się­ży­ca i Mię­dzy­na­ro­dowe­go Ko­mi­te­tu Czer­wo­nego Krzy­ża oraz Ukra­iń­skiego Czer­wo­nego Krzy­ża, który dzia­ła na miej­scu zda­rze­nia – mówi Jerzy Bisek, pre­zes Pol­skiego Czer­wo­nego Krzy­ża.

Wpła­ty na pomoc Ukra­inie można kie­ro­wać na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z do­pi­skiem „UKRAINA”. Po­zy­ska­ne środ­ki będą prze­zna­czo­ne w pierw­szej ko­lej­no­ści m.in. na zakup żyw­no­ści, ma­te­riałów o­pa­trun­kowych oraz za­bez­pieczenie in­nych prio­ry­te­towych po­trzeb.

Zobacz więcej...

zjazd-01.jpg

Dnia 7 marca 2020 roku odbył się Zjazd Spra­woz­daw­czo-Wy­bor­czy Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża w Otwoc­ku. Zjazd od­by­wa się po u­przed­niej kam­panii spra­woz­daw­czo-wy­bor­czej w jed­nost­kach pod­sta­wowych Czer­wo­nego Krzy­ża.

Na po­cząt­ku zjaz­du u­czci­liśmy pa­mięć zmar­łe­go w mi­nio­nym roku Ro­ma­na Mą­dre­go – wie­lo­let­niego i wy­jąt­ko­wo za­słu­żo­ne­go dzia­łacza or­ga­ni­zacji.

W i­mie­niu za­rzą­du Od­dzia­łu Re­jo­nowego PCK w Otwoc­ku spra­woz­danie z czte­ro­let­niej kaden­cji zło­żyła pre­zes Re­na­ta Augustyniak. Na­to­miast spra­woz­danie z kon­tro­li za­rzą­du zło­żył przewod­ni­czą­cy Re­jo­nowej Ko­mi­sji Re­wi­zyj­nej PCK w Otwoc­ku Wie­sław Ol­czyk. Pan Ol­czyk za­wnio­skował o u­dzie­lenie u­stę­pują­ce­mu za­rzą­do­wi ab­so­lu­torium. Ab­so­lu­torium u­dzie­lo­no jed­no­głośnie. W ko­lej­nym punk­cie zjaz­du, w wy­ni­ku wy­bo­rów, wy­ło­niono nowe wła­dze za­rzą­du.

ZOBACZ WIĘCEJ...

piknik_001.jpg

9 wrze­śnia 2023 roku, na placu przy Ze­spo­le Szkół im. ks. Kar­dy­nała Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go w Kar­cze­wie odbył się Ma­zo­wiec­ki Dzień Służb Ra­tow­ni­czych. Or­ga­ni­zato­rami im­pre­zy byli: Ochot­ni­cza Straż Po­żar­na w Otwoc­ku Wiel­kim, Ze­spół Szkół im. ks. Kar­dy­nała St. Wy­szyń­skie­go w Kar­cze­wie. Pa­tro­nat nad u­ro­czy­sto­ścią objął Mar­szałek Wo­je­wódz­twa Ma­zo­wiec­kiego Adam Stru­zik.

Czytaj dalej...

W drodze

pck_004.jpg

Wielu u­chodź­ców z Ukra­iny u­cie­kło ze swo­ich domów z tym co mieli na sobie, e­wen­tu­al­nie z nie­wiel­ką torbą czy ple­ca­kiem. Chcąc wró­cić do swo­ich domów, lub prze­mie­ścić się, czę­sto z ko­niecz­no­ści nie mają się w co spa­ko­wać (w na­szym kraju o­trzy­ma­li prze­cież o­dzież, obu­wie, inne ar­ty­ku­ły o­sobi­stej po­trze­by). Dzie­ci, które tra­fi­ły do pol­skich szkół nie miały ple­ca­ków, ar­ty­ku­łów szkol­nych.

W związ­ku z tym, dzię­ki moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z za­so­bów ma­gazy­no­wych MOO PCK w War­szawie ob­da­rowu­je­my u­chodź­ców m.in. wa­liz­kami, ple­ca­kami.

W dniu 16 li­sto­pa­da 2022 roku ko­lej­nym już trans­por­tem przy­wieź­liśmy do Otwoc­ka wa­liz­ki, ple­ca­ki wraz z wy­praw­kami dla dzie­ci. Do­dat­kowo, tym samym trans­por­tem przy­wie­zio­ne zo­sta­ło około 750 kg żyw­no­ści.

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my na­sze­mu głów­ne­mu spon­sorowi, fir­mie P.K.Tele sp.j. Jacek Pa­pro­ta Da­riusz Ku­li­kow­ski za nie­od­płat­ne u­ży­cze­nie sa­mo­chodu wraz z pa­li­wem.

Czytaj dalej...

Do sie­dzimy Za­rzą­du OR PCK w Otwoc­ku, pod­czas piąt­ko­we­go dy­żu­ru (13.00–15.00), można przy­no­sić dary, które zo­sta­ną prze­ka­zane na Ukra­inę. Wśród naj­bar­dziej po­trzeb­nych rze­czy są:

 • jed­no­ra­zowe talerzyki, miseczki i sztućce
 • koce, śpi­wo­ry, ka­ri­maty, po­dusz­ki
 • folia NRC (tzw. koc ter­micz­ny – do kupienia w ap­te­kach)
 • opatrunki róż­nej wiel­ko­ści, pla­stry i ban­daże
 • kawa, her­ba­ta, cu­kier, sło­dy­cze
 • kon­ser­wy, pasz­te­ty, pie­czy­wo chrup­kie
 • go­towe dania i de­ser­ki dla dzie­ci
 • płat­ki śnia­danio­we
 • środ­ki hi­gie­ny o­sobi­stej takie jak: szczo­tecz­ki do zębów, pasta, mydło, szam­pon
 • ręcz­ni­ki pa­pie­ro­we
 • chu­s­tecz­ki na­wil­żane
 • małe za­baw­ki plu­szo­we
 • ze­sta­wy pierw­szej po­mocy, leki prze­ciw­bó­lo­we i prze­ciw­go­rącz­kowe
 • ba­te­rie, po­wer­ban­ki, ła­do­war­ki
 • a­ku­mulato­ry, ge­nera­to­ry na paliwo.

Za wszel­ką pomoc dzię­ku­je­my!

Za­rząd Od­dzia­łu Re­jo­nowego PCK w Otwoc­ku in­for­mu­je, że po prze­rwie spo­wodowa­nej pan­de­mią, wzno­wiona zo­sta­je dzia­łal­ność biura oraz punk­tu wy­da­wania i przyj­mo­wa­nia darów (do­ty­czy po­mocy rze­czo­wej).

In­te­resan­ci będą przyj­mo­wa­ni w każdy pią­tek w go­dzi­nach 13.00–15.00 w sie­dzibie Za­rządu, Otwock ul. Po­nia­tow­skie­go 1 (na ty­łach pa­wi­lo­nu han­dlo­we­go).

Od 2 czerw­ca 2021 roku wzno­wiony zo­sta­je dyżur praw­ni­ka. Na spo­tka­nie na­le­ży u­mó­wić się te­lefo­nicz­nie (tel.: 505 830 502). Dyżur praw­ni­ka od­by­wać się bę­dzie w środy od godz. 17.00, co drugi ty­dzień, po­cząw­szy od daty roz­poczę­cia dzia­łal­no­ści.

Prze­ka­zy­wanie wszel­kich da­ro­wizn rze­czo­wych na­le­ży wcze­śniej u­zgad­niać z przed­sta­wi­cielem Za­rządu Od­dzia­łu Re­jo­nowego PCK w Otwoc­ku te­lefo­nicz­nie, od po­nie­dział­ku do piąt­ku w godz. 9.00–16.00 (tel.: 505 830 502).

Prezes
Zarządu Oddziału Rejonowego PCK
w Otwocku
Wiesław Olczyk

dla-samanty_m.jpg

Przez dwa o­stat­nie paź­dzier­niko­we ty­go­dnie u­cznio­wie Sz­ko­ły Pod­sta­wowej im. Win­cen­tego Wi­to­sa w Gli­nian­ce bar­dzo ak­tyw­nie włą­czy­li się w akcję Sz­kol­nego Koła PCK „Kart­ka dla Sa­man­ty”. Ro­dzi­na dziew­czyn­ki ze szpi­ta­la, w któ­rym leczy się rów­nież Jaś, uczeń tej szko­ły chory na ostrą bia­łacz­kę lim­fo­bla­stycz­ną – zwró­ci­ła się do u­czniów z proś­bą o wła­śnie takie wspar­cie w jej le­czeniu.

Zobacz więcej...

 • 1
 • 2

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku