Za­rząd Od­dzia­łu Re­jo­nowego PCK w Otwoc­ku in­for­mu­je, że po prze­rwie spo­wodowa­nej pan­de­mią, wzno­wiona zo­sta­je dzia­łal­ność biura oraz punk­tu wy­da­wania i przyj­mo­wa­nia darów (do­ty­czy po­mocy rze­czo­wej).

In­te­resan­ci będą przyj­mo­wa­ni w każdy pią­tek w go­dzi­nach 13.00–15.00 w sie­dzibie Za­rządu, Otwock ul. Po­nia­tow­skie­go 1 (na ty­łach pa­wi­lo­nu han­dlo­we­go).

Od 2 czerw­ca 2021 roku wzno­wiony zo­sta­je dyżur praw­ni­ka. Na spo­tka­nie na­le­ży u­mó­wić się te­lefo­nicz­nie (tel.: 505 830 502). Dyżur praw­ni­ka od­by­wać się bę­dzie w środy od godz. 17.00, co drugi ty­dzień, po­cząw­szy od daty roz­poczę­cia dzia­łal­no­ści.

Prze­ka­zy­wanie wszel­kich da­ro­wizn rze­czo­wych na­le­ży wcze­śniej u­zgad­niać z przed­sta­wi­cielem Za­rządu Od­dzia­łu Re­jo­nowego PCK w Otwoc­ku te­lefo­nicz­nie, od po­nie­dział­ku do piąt­ku w godz. 9.00–16.00 (tel.: 505 830 502).

Prezes
Zarządu Oddziału Rejonowego PCK
w Otwocku
Wiesław Olczyk

dla-samanty_m.jpg

Przez dwa o­stat­nie paź­dzier­niko­we ty­go­dnie u­cznio­wie Sz­ko­ły Pod­sta­wowej im. Win­cen­tego Wi­to­sa w Gli­nian­ce bar­dzo ak­tyw­nie włą­czy­li się w akcję Sz­kol­nego Koła PCK „Kart­ka dla Sa­man­ty”. Ro­dzi­na dziew­czyn­ki ze szpi­ta­la, w któ­rym leczy się rów­nież Jaś, uczeń tej szko­ły chory na ostrą bia­łacz­kę lim­fo­bla­stycz­ną – zwró­ci­ła się do u­czniów z proś­bą o wła­śnie takie wspar­cie w jej le­czeniu.

Zobacz więcej...

dary-jesieni_m.jpg

W Sz­ko­le Pod­sta­wowej im. Win­cen­tego Wi­to­sa w Gli­nian­ce, pod pa­tro­natem Klubu „Wie­wiór­ka” dzia­łają­ce­go przy Sz­kol­nym Kole PCK odbył się „Dzień Darów Je­sieni”. 23 wrze­śnia 2019 roku klasy 1–3 i dzie­ci z od­dzia­łów przed­szkol­nych u­ro­czy­ście po­wi­ta­ły je­sień. Każda z klas pod kie­run­kiem swo­ich wy­cho­waw­czyń przy­go­towa­ła i za­pre­zen­to­wała na wy­sta­wie bo­ga­te i prze­pięk­ne kosze z pol­ski­mi da­rami je­sieni: lasu, pola, o­grodu i sadu.

Zobacz więcej...

konkurs.jpg

W ra­mach ob­chodów Świa­to­we­go Dnia Zdro­wia 25 kwiet­nia 2019 roku w Sz­ko­le Pod­sta­wowej w Gli­nian­ce odbył się IV Sz­kol­ny Fe­sti­wal Pio­sen­ki Zdro­wot­nej pod pa­tro­natem Szkolnego Koła PCK i Klubu „Wie­wiór­ka”. Te­go­rocz­nym te­ma­tem prze­wod­nim o­głoszonym przez Sz­kol­ne Koło PCK było hasło: „WYBIERAM ZDROWIE”.

Zobacz więcej...

lennestadt_m.jpg

W dniach 5–8 lipca 2018 roku trzy­osobowa de­lega­cja Od­dzia­łu Re­jo­nowego PCK w Otwoc­ku od­wie­dziła part­ner­skie mia­sto Otwoc­ka – Len­nestadt i przy­ja­ciół z Nie­miec­kiego Czer­wo­nego Krzy­ża. Oka­zja była szcze­gól­na, gdyż wła­śnie mija 10 lat na­szej czer­wo­nokrzy­skiej, mię­dzy­na­ro­dowej współ­pra­cy, a także mię­dzy­ludz­kiej przy­jaź­ni. Pierw­szy raz spo­tka­li­śmy się w Len­nestadt w 2008 roku, gdy Nie­miec­ki Czer­wo­ny Krzyż ob­chodził u­ro­czy­stość 100-lecia ist­nie­nia.

Czytaj dalej...

zjazd-01.jpg

Dnia 7 marca 2020 roku odbył się Zjazd Spra­woz­daw­czo-Wy­bor­czy Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża w Otwoc­ku. Zjazd od­by­wa się po u­przed­niej kam­panii spra­woz­daw­czo-wy­bor­czej w jed­nost­kach pod­sta­wowych Czer­wo­nego Krzy­ża.

Na po­cząt­ku zjaz­du u­czci­liśmy pa­mięć zmar­łe­go w mi­nio­nym roku Ro­ma­na Mą­dre­go – wie­lo­let­niego i wy­jąt­ko­wo za­słu­żo­ne­go dzia­łacza or­ga­ni­zacji.

W i­mie­niu za­rzą­du Od­dzia­łu Re­jo­nowego PCK w Otwoc­ku spra­woz­danie z czte­ro­let­niej kaden­cji zło­żyła pre­zes Re­na­ta Augustyniak. Na­to­miast spra­woz­danie z kon­tro­li za­rzą­du zło­żył przewod­ni­czą­cy Re­jo­nowej Ko­mi­sji Re­wi­zyj­nej PCK w Otwoc­ku Wie­sław Ol­czyk. Pan Ol­czyk za­wnio­skował o u­dzie­lenie u­stę­pują­ce­mu za­rzą­do­wi ab­so­lu­torium. Ab­so­lu­torium u­dzie­lo­no jed­no­głośnie. W ko­lej­nym punk­cie zjaz­du, w wy­ni­ku wy­bo­rów, wy­ło­niono nowe wła­dze za­rzą­du.

ZOBACZ WIĘCEJ...

hdk-karczew_m.jpg

Kar­czew­ski Klub Ho­norowych Daw­ców Krwi PCK dzia­ła już 16 lat. Może wy­da­wać się, że to bar­dzo krót­ko, zwłasz­cza, że w tym roku ob­chodzi­my ju­bi­le­usz 100-lecia Czer­wo­nego Krzy­ża na zie­miach pol­skich. Jed­nak litry krwi prze­la­nej w słusz­nym celu, dla ra­to­wania zdro­wia i życia, świad­czą naj­le­piej jak zna­czą­ca jest dzia­łalność kar­czew­skiego klubu.

Zobacz więcej...

jubileusz.jpg

W czwartkowe popołudnie, 2 maja 2019 roku w Te­atrze Miej­skim im. Stefana Ja­racza w Otwoc­ku od­by­ła się u­ro­czy­stość z o­ka­zji 100-lecia Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża i 20-lecia re­ak­ty­wacji Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża w Otwoc­ku. Go­ść­mi u­ro­czy­sto­ści byli: wła­dze Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża na czele z panem prof. Je­rzym Ko­towi­czem pre­zesem za­rzą­du Ma­zo­wiec­kiego Od­dzia­łu Okrę­go­we­go PCK w War­szawie, a także panią Ho­nora­tą Krzy­woń dy­rek­to­rem biura Ma­zo­wiec­kiego Od­dzia­łu Okrę­go­we­go PCK w War­szawie, wła­dze sa­mo­rzą­dowe na czele z panem Paw­łem Walo wi­ce­prezy­den­tem Mia­sta Otwoc­ka oraz prze­wod­ni­czą­cą Rady Mia­sta Otwoc­ka panią Mo­ni­ka Kwiek, a także pan Krzysz­tof Kłó­sek wi­ce­sta­ro­sta po­wia­tu o­twoc­kiego. Obecny wśród nas był również pan Michał Rudzki burmistrz Karczewa. Go­ść­mi spe­cjal­ny­mi u­ro­czy­sto­ści byli: pan Win­fried Er­le­bach prze­wod­ni­czą­cy Nie­miec­kiego Czer­wo­nego Krzy­ża w Len­nestadt wraz z grupą na­szych czer­wo­nokrzy­skich przy­ja­ciół oraz pan Ste­fan Hundt bur­mistrz Len­nestadt wraz z de­lega­cją z u­rzę­du.

Zobacz więcej...

zjazd-moo-01_m.jpg

W dniu 22 wrze­śnia 2018 roku pre­zes za­rzą­du Od­dzia­łu Re­jo­nowego PCK w Otwoc­ku, Re­na­ta Au­gusty­niak wraz z de­lega­tem OR PCK w Otwoc­ku na Zjazd Okrę­go­wy PCK Wie­sła­wem Ol­czy­kiem, u­czest­ni­czy­li w ob­ra­dach Zjaz­du Zwy­czaj­ne­go w Ma­zo­wiec­kim Od­dzia­le Okrę­go­wym PCK w War­szawie.

Głów­nym celem każ­de­go Zjaz­du jest przed­sta­wienie spra­woz­dania z dzia­łal­no­ści za­rzą­du, spra­woz­dania z pracy biura od­dzia­łu, a także ko­mi­sji re­wi­zyj­nej. Efek­tem przed­sta­wio­nych i tym razem spra­woz­dań był wnio­sek ko­mi­sji re­wi­zyj­nej o u­dzie­lenie ab­so­lu­torium, które de­lega­ci ma­zo­wiec­cy jed­no­głośnie za­rzą­do­wi u­dzie­lili.

Czytaj dalej...

medal-karczew_m.jpg

Pod­czas u­ro­czy­stej sesji Rady Miej­skiej w Kar­cze­wie, z o­ka­zji 470. rocz­ni­cy nadania Kar­cze­wo­wi praw miej­skich, która od­by­ło się 21 stycz­nia 2018 roku, wrę­czo­no za­słu­żo­nym dla Kar­cze­wa miesz­kań­com i or­ga­ni­zacjom spo­łecz­nym ho­norowe od­zna­ki „Za dzia­łal­ność na rzecz Mia­sta i Gminy Kar­cze­wa”. Wśród wy­róż­nio­nych or­ga­ni­zacji zna­lazł się dzia­łają­cy przy Urzę­dzie Miej­skim w Kar­cze­wie Klub Ho­norowych Daw­ców Krwi PCK.

Czytaj dalej...

  • 1
  • 2

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku