koperta1.jpg

Klub Ho­norowych Daw­ców Krwi w Kar­cze­wie, wspól­nie z Ochot­ni­czą Stra­żą Po­żar­ną w Otwoc­ku Wiel­kim, Pa­rafią Matki Bo­skiej Ostro­bram­skiej w Otwoc­ku Wiel­kim i SK PCK ze Sz­ko­ły Pod­sta­wowej w Nad­brze­żu, prze­pro­wa­dził ko­lej­ną akcję „Ko­perta Życia”. Akcja od­by­ła się w nie­dzielę, 29 paź­dzier­nika, przed ko­ściołem w Otwoc­ku Wiel­kim. Od stro­ny lo­gi­stycz­nej akcję przy­go­towa­li stra­żacy z pre­zesem Łu­ka­szem Płacz­kiem, a od stro­ny me­ry­to­rycz­nej Za­rząd Klubu HDK PCK.

Czytaj dalej...

Klub Ho­norowych Daw­ców Krwi PCK w Kar­czewie po­wstał 25 maja 2003 roku. Ze­bra­nie za­ło­ży­cielskie od­by­ło się w sali kon­fe­ren­cyj­nej Urzę­du Miej­skiego w o­bec­no­ści władz miej­skich, przed­sta­wi­cieli róż­nych szcze­bli or­ga­ni­zacyj­nych PCK, a także przed­sta­wi­ciela RCKiK w War­szawie. 14 maja 2023 r., także w sali kon­fe­ren­cyj­nej Urzę­du Miej­skiego, pod­czas kon­certu ju­bi­le­uszowego, kar­czew­scy krwio­daw­cy świę­to­wa­li swoje dwu­dzie­sto­lecie. Pa­tro­nat nad u­ro­czy­sto­ścią przy­ję­li: Mar­szałek Wo­je­wódz­twa Ma­zo­wiec­kiego Pan Adam Stru­zik oraz Bur­mistrz Kar­czewa Pan Mi­chał Rudz­ki. Głów­ny­mi spon­sora­mi ob­chodów ju­bi­le­uszowych byli: Ma­zo­wiec­ki Urząd Mar­szał­kow­ski oraz Urząd Miej­ski w Kar­czewie.

Czytaj dalej...

razem.jpg

Dzia­łacze o­twoc­kie­go Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża za­praszają do współ­pra­cy wo­lon­ta­riac­kiej wszyst­kie chęt­ne osoby dys­po­nu­ją­ce wiel­kim ser­cem, wol­nym cza­sem i o­drobi­ną siły!

Za­praszamy peł­no­let­nią mło­dzież i osoby do­rosłe. Za­pew­niamy przy­ja­zną at­mos­fe­rę, a także sa­tys­fak­cję z czę­sto cięż­kiej i wy­ma­gają­cej spo­łecz­nej pracy!

W drodze

pck_004.jpg

Wielu u­chodź­ców z Ukra­iny u­cie­kło ze swo­ich domów z tym co mieli na sobie, e­wen­tu­al­nie z nie­wiel­ką torbą czy ple­ca­kiem. Chcąc wró­cić do swo­ich domów, lub prze­mie­ścić się, czę­sto z ko­niecz­no­ści nie mają się w co spa­ko­wać (w na­szym kraju o­trzy­ma­li prze­cież o­dzież, obu­wie, inne ar­ty­ku­ły o­sobi­stej po­trze­by). Dzie­ci, które tra­fi­ły do pol­skich szkół nie miały ple­ca­ków, ar­ty­ku­łów szkol­nych.

W związ­ku z tym, dzię­ki moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z za­so­bów ma­gazy­no­wych MOO PCK w War­szawie ob­da­rowu­je­my u­chodź­ców m.in. wa­liz­kami, ple­ca­kami.

W dniu 16 li­sto­pa­da 2022 roku ko­lej­nym już trans­por­tem przy­wieź­liśmy do Otwoc­ka wa­liz­ki, ple­ca­ki wraz z wy­praw­kami dla dzie­ci. Do­dat­kowo, tym samym trans­por­tem przy­wie­zio­ne zo­sta­ło około 750 kg żyw­no­ści.

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my na­sze­mu głów­ne­mu spon­sorowi, fir­mie P.K.Tele sp.j. Jacek Pa­pro­ta Da­riusz Ku­li­kow­ski za nie­od­płat­ne u­ży­cze­nie sa­mo­chodu wraz z pa­li­wem.

Czytaj dalej...

pomoc01.jpg

W dniu 20 lipca, człon­kowie i wo­lon­ta­riu­sze Od­dzia­łu Re­jo­nowego Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża w Otwoc­ku do­star­czy­li do o­twoc­kie­go ma­gazy­nu PCK ponad 1000 kg ar­ty­ku­łów prze­zna­czo­nych dla pod­opiecz­nych na­sze­go sto­wa­rzy­sze­nia. Wśród przy­wie­zio­nych ar­ty­ku­łów jest żyw­ność, ma­te­riały hi­gie­nicz­ne, ko­sme­ty­ki itp. Wszyst­kie ar­ty­ku­ły po­chodzą z za­so­bów ma­gazy­no­wych Ma­zo­wiec­kiego Od­dzia­łu Okrę­go­we­go Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża w War­szawie i dzię­ki za­wsze o­twar­tej i nie­zwy­kle życz­li­wej Dy­rek­tor MOO PCK Pani Ho­nora­ty Krzy­woń mogły tra­fić do osób po­trze­bu­ją­cych po­mocy, pod­opiecz­nych Od­dzia­łu Re­jo­nowego PCK w Otwoc­ku.

Czytaj dalej...

piknik_001.jpg

9 wrze­śnia 2023 roku, na placu przy Ze­spo­le Szkół im. ks. Kar­dy­nała Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go w Kar­cze­wie odbył się Ma­zo­wiec­ki Dzień Służb Ra­tow­ni­czych. Or­ga­ni­zato­rami im­pre­zy byli: Ochot­ni­cza Straż Po­żar­na w Otwoc­ku Wiel­kim, Ze­spół Szkół im. ks. Kar­dy­nała St. Wy­szyń­skie­go w Kar­cze­wie. Pa­tro­nat nad u­ro­czy­sto­ścią objął Mar­szałek Wo­je­wódz­twa Ma­zo­wiec­kiego Adam Stru­zik.

Czytaj dalej...

festiwal_005.jpg

Z o­ka­zji Świa­to­we­go Dnia Zdro­wia, we wto­rek 28 marca w Sz­ko­le Pod­sta­wowej im. Win­cen­tego Wi­to­sa odbył się VI Fe­sti­wal Pio­sen­ki Zdro­wot­nej pod ha­słem „Zdro­wie dla wszyst­kich”. Fe­sti­wal zo­stał zor­ga­ni­zowany pod pa­tro­natem Sz­kol­ne­go Koła PCK i Klubu „Wie­wiór­ka”. Wzię­ły w nim u­dział dzie­ci z od­dzia­łów przed­szkol­nych i u­cznio­wie klas I–III. Posz­cze­gól­ne klasy, pod kie­run­kiem swo­ich wy­cho­waw­ców, przy­go­towa­ły i za­pre­zen­to­wały bo­ga­ty re­per­tu­ar pio­se­nek pro­mu­ją­cych zdro­wy styl życia. Wy­stę­py wo­kal­ne wzbo­ga­cone były spe­cjal­nie przy­go­towa­nymi stro­ja­mi i róż­no­rod­ny­mi re­kwi­zy­ta­mi. W roli kon­fe­ran­sjerów wy­stą­pi­li człon­kowie SK PCK z klasy ósmej.

Czytaj dalej...

pck_004.jpg

W Od­dzia­le Re­jo­nowym Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża w Otwoc­ku, nie­prze­rwa­nie od 26 sierp­nia br. do dnia dzi­siej­szego wy­da­wane są dla u­chodź­ców z Ukra­iny ar­ty­ku­ły pierw­szej po­trze­by takie jak: żyw­ność (min.: cu­kier, mąka, olej, ma­karo­ny, kasze, kon­ser­wy, go­towe dania, dania w sło­icz­kach dla dzie­ci), środ­ki hi­gie­ny o­sobi­stej dla do­rosłych i dzie­ci, wy­praw­ki szkol­ne (ple­ca­ki szkol­ne wraz z za­war­to­ścią), o­dzież, obu­wie, koce, koł­dry, po­ściel, ręcz­ni­ki. Do­tych­czas wy­da­no pond 3 tony żyw­no­ści oraz środ­ków hi­gie­ny o­sobi­stej oraz che­mii go­spodar­czej.

Czytaj dalej...

hdk1.jpg

24 wrze­śnia Bur­mistrz Kar­cze­wa za do­tych­cza­sowe do­kona­nia Klubu Ho­norowych Daw­ców Krwi przy Urzę­dzie Miej­skim w Kar­cze­wie u­ho­norował klub Ho­norowym Wy­róż­nie­niem Bur­mistrza Kar­cze­wa „Za­słu­żo­ny dla Kar­czew­skiej Kul­tury”. W i­mie­niu Klubu sta­tu­et­kę o­de­brał pre­zes klubu Krzysztof Ka­sprzak, który o­trzy­mał taką samą sta­tu­et­kę za ca­ło­kształt do­konań w za­kre­sie kul­tury.
W  cza­sie mi­ja­ją­ce­go dwu­dzie­sto­lecia za­rząd klubu zor­ga­ni­zował 221 akcji krwio­daw­stwa pod­czas któ­rych po­bra­no ponad 1667 li­trów krwi.

Czytaj dalej...

 

W dniach 1, 2 i 5 lipca 2022 r. Od­dział Re­jo­nowy Pol­skiego Czer­wo­nego Krzy­ża w Otwoc­ku wydał 250 kart za­ku­po­wych do skle­pów sieci KIK. Karty o war­to­ści 100 zło­tych każda prze­zna­czo­ne były dla u­chodź­ców z Ukra­iny. Każda osoba do­rosła, a także każde dziec­ko le­gi­ty­mu­ją­cy się pasz­por­tem po­twier­dza­ją­cym wjazd do Pol­ski po 24 lu­te­go 2022 roku oraz nu­me­rem PESEL mogła o­trzy­mać taką kartę. Zgła­szając chęć wy­ko­rzysta­nia jej, moż­li­we jest za­ku­pie­nie to­wa­rów z ca­łe­go a­sor­ty­men­tu skle­pu KIK.

Czytaj dalej...

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Zobacz również

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku