Zasady naszego ruchu

 1. humanitaryzm,
 2. bezstronność,
 3. neutralność,
 4. niezależność,
 5. dobrowolność,
 6. jedność,
 7. powszechność

Wypełnij deklarację



Kontakt teleadresowy

Nasz adres:
ul. Poniatowskiego 1
05-400 Otwock
tel.: 505 830 502 (pn.– pt. 8.00–18.00)
zr.otwock@pck.org.pl

Nr rachunku bankowego:
91 8001 0005 2001 0000 7575 0001

Biuro OR PCK

Czynne:
w każdy piątek
w godz.: 12.00–15.00

Dyżur prawnika:
w każdą środę
od godz. 17.00

Więcej...

Przerwa letnia w OR PCK w Otwocku

Drukuj

Przerwa letnia w OR PCK w Otwocku:

 • biuro: przerwa od 9 lipca do 25 sierpnia 2016 roku
 • pierwszy dyżur po przerwie: 26 sierpnia 2016 roku
 • porady prawne: przerwa od 7 lipca do 30 sierpnia 2016 roku
 • pierwszy dyżur po przerwie: 31 sierpnia 2016 roku

Wielkanocny uśmiech

Drukuj

Przed świę­tami Wiel­ka­noc­ny­mi w 2016 roku, dzię­ki pie­nią­dzom po­chodzą­cym z 1%, a także dzię­ki po­mocy firmy Uni­le­ver i pro­du­cen­ta o­woców z So­bień Je­zior, zo­sta­nie roz­da­nych ponad 60 pa­czek żyw­no­ściowych. Pomoc, jak za­wsze, o­trzy­ma­ją pod­opiecz­ni Od­dzia­łu Re­jo­nowego PCK w Otwoc­ku i ich ro­dzi­ny.

Więcej…

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Drukuj

Dnia 20 lu­te­go 2016 roku odbył się – po­prze­dzony kam­panią spra­woz­daw­czo-wy­bor­czą w jed­nost­kach pod­sta­wowych PCK tj. szkol­nych ko­łach, klu­bach HDK i ko­łach śro­dowi­skowych – Zjazd Spra­woz­daw­czo-Wy­bor­czy Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża w Otwoc­ku.

Na po­cząt­ku Zjaz­du, w u­ro­czy­stej at­mos­fe­rze zo­sta­ły wrę­czo­ne dwie Odz­na­ki Ho­norowe Pol­skie­go Czer­wo­nego Krzy­ża oraz jedno od­zna­cze­nie Za­słu­żo­ny Ho­norowy Dawca Krwi PCK.

Odz­na­kę Ho­norową PCK stop­nia II o­trzy­mał pan Krzysz­tof Ka­sprzak, Odz­na­kę Ho­norową PCK stop­nia III o­trzy­mał pan Roman Mądry, zaś od­zna­cze­nie ZHDK PCK o­trzy­mał pan Ma­riusz Glin­ka. Wszyst­kim od­zna­czonym ser­decz­nie gra­tu­luje­my!

Więcej…

Boże Narodzenie z PCK

Drukuj

W grud­niu 2015 roku, tuż przed świę­tami Bo­że­go Na­ro­dze­nia, o­twoc­kie PCK przy­go­towa­ło pra­wie 100 pa­czek dla pod­opiecz­nych na­szej or­ga­ni­zacji i ich ro­dzin. W tym roku spon­sora­mi pa­czek o­prócz Od­dzia­łu Re­jo­nowego PCK w Otwoc­ku byli: za­wsze chęt­na do po­mocy i ma­ją­ca sze­fo­stwo i pra­cow­ni­ków z wiel­kimi ser­ca­mi firma P.K.TELE oraz firma Uni­le­ver. Pacz­ki zo­sta­ły rów­nież wzbo­ga­cone o pro­duk­ty po­chodzą­ce od pro­du­cen­ta o­woców z So­bień Je­zior.

Więcej…

Zasłużony dla Zdrowia Narodu

Drukuj

Za wie­lo­let­nią dzia­łal­ność w Pol­skim Czer­wo­nym Krzy­żu, w szcze­gól­no­ści za dzia­łal­ność krwio­daw­czą i od­da­nie ho­norowo ponad 40 li­trów krwi, wio­sną 2015 roku Marek Kopka, wi­ce­prezes Za­rzą­du Od­dzia­łu Re­jo­nowego PCK w Otwoc­ku zo­stał od­zna­czony od­zna­cze­niem Za­słu­żo­ny dla Zdro­wia Na­ro­du.

Więcej…

Medale KEN

Drukuj

Za wie­lo­let­nią i za­słu­żo­ną dzia­łal­ność w Pol­skim Czer­wo­nym Krzy­żu a także za szcze­gól­ne za­słu­gi dla o­świa­ty i wy­cho­wa­nia, Me­da­lem Ko­mi­sji Edu­ka­cji Na­ro­dowej zo­sta­li od­zna­cze­ni: Ja­ni­na Bed­narz, Re­na­ta Ka­bala, Krzysz­tof Ka­sprzak oraz Wie­sław Ol­czyk.

Więcej…

Joomla extensions by Siteground Hosting